Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Особлива інформація на 29.07.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Жилюк Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

31.07.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 22200, Вiнницька обл., Погребищенський район, мiсто Погребище, вул.Б.Хмельницького 126
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00426354
1.5. Міжміський код та телефон, факс тел. 0434621396; , факс 043462124
1.6. Електронна поштова адреса latenko72@mail.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

30.07.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

140, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

31.07.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.00426354.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

31.07.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )