Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Особлива інформація на 29.07.2013

ВІДОМОСТІ

про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

N з/п

Найменування кредитора

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора

Дата підписання договору кредитора

Дата одержання кредиту

Дата відкриття кредитної лінії*

Дата закриття кредитної лінії*

Вид кредиту (кредитної лінії*)

Сума кредиту (тис. грн.)

Процентна ставка

Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1Публiчне акцiонерне товариство “Фiдокомбанк”3400169325.07.2013д/н29.07.201322.07.2016["0" - відсутнє у довіднику]213.000фіксована, 23.49036.0060.960
Зміст інформації:
29.07.2013 року для придбання транспортного засобу (абтобус, марка РУТА модель 23.2D) товариством отриманi кошти по кредитному договору вiд 25.07.2013 року №014/047941/5001. Кредитний договiр є цiльовим. Рiшення про одержання кредиту прийняте 10 червня 2013 року Наглядовою радою товариства. Кредитний договiр укладений з публiчним акцiонерним товариством “Фiдокомбанк” (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34001693, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Польова 24). Сума кредиту складає 213000,00 грн., процентна ставка – фiксована i складає 23,49% рiчних. Договiр укладений на три роки до 22.07.2016 року. Забезпеченням виконання по кредитному Договору є застава автотранспортного засобу, а саме - абтобус, марки РУТА модель 23.2D, заставною вартiстю 284976,00 грн та автобусу марки БАЗ модель А.079.23, заставною вартiстю 143191,00 грн. Крiм того, виконання кредитного Договру забезпечується всiм належним товариству майном та коштами, на якi може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. Вартiсть активiв товариства на 01.01.2013 року складає 349,4 грн. Спiвiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок 2013 року складає 60,96 %

*Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів, відповідно до договору.

( Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )