Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.03.2020

Особлива інформація на 16.03.2020

ВІДОМОСТІ

про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

116.03.2020Тарасюк Микола Олександрович.0.004650.0093
Зміст інформації:
16.03.2020 року з iнформацiї отриманої вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" емiтенту стало вiдомо про набуття контрольного пакету акцiй, а саме: Тарасюк Микола Олександрович. розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо належала Тарасюку Миколi Олександровичу до набуття права власностi: в загальнiй кiлькостi акцiй - 0,0046%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0,0069%; Тарасюк Микола Олександрович та Тарасюк Олександр Миколайович вiдповiдно син i батько є афiлiйованими особами (також син директор Товариства, батько голова Наглядової ради Товариства) розмiр частки (у вiдсотках), яка опосередковано належала цим афiлiйованим особам, до набуття права власностi: в загальнiй кiлькостi акцiй – 50,0093%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 74,6554%; Пiсля передачi акцiй вiд батька до сина розмiр частки (у вiдсотках), яка не опосередковано а прямо належить Тарасюку Миколi Олександровичу пiсля набуття права власностi стала дорiвнювати: в загальнiй кiлькостi акцiй – 50,0093%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 74,6554%. Розмiр частки (у вiдсотках) Тарасюка Олександра Миколайовича пiсля вiдчуження акцiй став дорiвнювати 0. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета: Придбання акцiй вiдбулося мiж афiлiйованими особами, якi опосередковано уже володiли контрольним пакетом акцiй, найвища цiна не передбачається, дата набуття такого пакета не визначена. Особами не призначено вiдповiдальну особу за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65/1 Закону України «Про акцiонернi товариства». Придбання акцiй вiдбулося мiж афiлiйованими особами, якi опосередковано уже володiли контрольним пакетом акцiй Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк Микола Олександрович.