Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.03.2020

Особлива інформація на 16.03.2020

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

116.03.202010000.0006637.000150.670
Зміст інформації:
1. Дата прийняття рiшення: 16 березня 2020 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537». 3. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 16.03.2020 року по 16.03.2021 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок). 4. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 10000 тис.грн. 5. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 6637 тис.грн. 6. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 150,67%. 7. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 143352 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах - 139352 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 139352 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.