Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.03.2020

Особлива інформація на 16.03.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

116.03.2020Тарасюк Олександр Миколайович.50.00460
Зміст інформації:
16.03.2020 року з iнформацiї отриманої вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: Тарасюк Олександр Миколайович. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження акцiй за наслiдками купiвлi-продажу цiнних паперiв (вiдчуження внаслiдок прямого переказу). Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 74,6484% та 50,0046% вiд статутного капiталу товариства. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0% та 0% вiд статутного капiталу товариства. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: iнформацiя вiдсутня. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): iнформацiя вiдсутня. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк Микола Олександрович
216.03.2020Тарасюк Микола Олександрович.0.004650.0093
Зміст інформації:
16.03.2020 року з iнформацiї отриманої вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: Тарасюк Микола Олександрович. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття акцiй за наслiдками купiвлi-продажу ( пряме набуття). Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0,0069% та 0,0046% вiд статутного капiталу товариства. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 74,6554% та 50,0093% вiд статутного капiталу товариства. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: iнформацiя вiдсутня. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): iнформацiя вiдсутня. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк Микола Олександрович.