Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Особлива інформація на 14.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2015Звільненоголовний бухгалтерГульчук Юлiя ВiкторiвнаАВ, 724815, 05.10.2006, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по товариству вiд 14.04.2015 року №19-к звiльнена за власним бажанням з 14.04.2015 року головний бухгалтер Гульчук Юлiя Вiкторiвна, паспорт АВ 724815 виданий 05.10.2006 року Оратiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 4 роки, частка в статутному капiталi товариства – 0%, розмiр пакету акцiй - 0,0 грн. Станом на 15.04.2015 року посада головного бухгалтера вакантна. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Директор Жилюк В.М пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.