Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 28.03.2016

Особлива інформація на 24.03.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н24.03.2016фiзична особа.6.584910.3229
Зміст інформації:
24 березня 2016 року за даними перелiку акцiонерiв, наданого ПАТ “Нацiональний депозитарiй України”, товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй фiзичної особи, у власностi якої знаходилось 14091 шт. простих iменних акцiй, що становило 6,5849 % статутного капiталу товариства, збiльшився на 8000 шт. простих iменних акцiй, що становить – 3,738% статутного капiталу i став дорiвнювати 22091 шт. простих iменних акцiй, що становить 10,3229% статутного капiталу товариства. Директор Жилюк М.В. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.