Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 22.12.2016

Особлива інформація на 20.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Тарасюк Микола Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.12.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 22200, мiсто Погребище, Вiнницької областi, вулиця Б.Хмельницького будинок 126
4. Код за ЄДРПОУ 00426354
5. Міжміський код та телефон, факс (04346) 2-12-40, (04346) 2-12-40
6. Електронна поштова адреса par@00426354.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.12.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

241, Газета "Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

22.12.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http/:www. 00426354.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.12.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}