Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 22.12.2016

Особлива інформація на 20.12.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н20.12.2016фiзична особа.10.322912.1921
Зміст інформації:
20 грудня 2016 року за даними перелiку акцiонерiв, наданого ПАТ “Нацiональний депозитарiй України”, товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй однiєї фiзичної особи, у власностi якої знаходилось 22091 шт. простих iменних акцiй, що становило 10,3229 % статутного капiталу товариства, збiльшився на 4000 шт. простих iменних акцiй, що становить – 1,8692 % статутного капiталу i став дорiвнювати 26091 шт. простих iменних акцiй, що становить 12,1921 % статутного капiталу товариства. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
2д/н20.12.2016Фiзична особа.0.934648.1355
Зміст інформації:
20 грудня 2016 року за даними перелiку акцiонерiв, наданого ПАТ “Нацiональний депозитарiй України”, товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй другої фiзичної особи, у власностi якої знаходилось 2000 шт. простих iменних акцiй, що становило 0,9346 % статутного капiталу товариства, збiльшився на 101010 шт. простих iменних акцiй, що становить – 47,2009 % статутного капiталу i став дорiвнювати 103010 шт. простих iменних акцiй, що становить 48,1355 % статутного капiталу товариства Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.