Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Погребищенське АТП 10537" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального управлiння ФДМУ у Вiнницькiй областi вiд 30.04.1996 року шляхом перетворення держпiдприємства "Погребищенське АТП 10537" у вiдкрите акцiонерне товариство. Фактiв злиття , подiлу, приєднання, претворення та видiлу на пiдприємствi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом На пiдприємствi створенi слiдуючi структурнi пiдроздiли :
- Зона ТО -2 - агрегатний цех, моторний цех, механiчний цех, електроцех, цех по ремонту паливної апаратури, цех вулканiзацiї. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій У звiтному перiодi з боку третiх осiб пропозицiй, щодо реорганiзацiї товариства не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також "Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства", затвердженого керiвником на 2011 рiк.
Бухгалтерський облiк станом на 31 грудня 2011 року, вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально - ордернiй системi
рахiвництва вiдповiдно до нацiональних Положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку,затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України та вимог Закону України < Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 року № 996-XIYта iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>. Фiнансова звiтнiсть складена та подана у нацiональнiй валютi України ( гривнi) станом на 31.12.2011 року i охоплює перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.
в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 <Основнi засоби>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на пiдприємствi : 1 квартал 2011 року - за податковим методом, тобто за нормами амортизацiї за ставками передбаченими ст.8 Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> вiд 22.05.1997року за № 283IВР зi змiнами та доповненнями та Податкового кодексу України в розрiзi окремих iнвентарних об'єктiв, що вiдповiдає п. 26 П(С)БО 7 <Основнi фонди> та обраної пiдприємством облiкової полiтики; 2,3,4 квартали - за прямолiнiйним методом нарахування амортизацiї.
Придбанi нематерiальнi активи зараховано на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю у вiдповiдностi до п.10 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 <Нематерiальнi активи> зi змiнами i доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 242 вiд 18.10.1999 року.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв у наказi про облiкову полiтику товариства передбачено проводити прямолiнiйним методом, що вiдповiдає п. 27 П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи>. Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 року № 91.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 <Запаси> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. за № 246.
Списання товарно - матерiальних цiнностей при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом ФIФО згiдно наказу про облiкову полiтику, що вiдповiдає вимогам п.18 П(С) Б О 9 < Запаси>.
Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до <Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi>, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Витрати виробництва та обiгу за їх елементами здiйсненi на пiдприємствi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 <Витрати> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р. за № 318.


Визначення валових доходiв та валових витрат на пiдприємствi проводиться у вiдповiдностi до Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> вiд 22.05.1997 року за № 283- 97I ВР зi змiнами та доповненнями та Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 року за № 2755 - VI.Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 <Дебiторська заборгованiсть> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року №237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П(С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 11 <Зобов'язання> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення.
Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 5 <Звiт про власний капiтал>, затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87 зi змiнами та доповненнями.
Аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться на балансовому рахунку 40 <Статутний капiтал> за кожним акцiонером
Валовий дохiд для цiлей оподаткування , тобто загальна сума доходу пiдприємства як платника податку на прибуток вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого протягом звiтного року у грошовiй або матерiальнiй формi визначена вiдповiдно до Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> вiд 22.05.1997 року № 283I97 -ВР зi змiнами i доповненнями та Податкового кодексу України. Визначення балансового прибутку за звiтний перiод здiйснено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 <Звiт про фiнансовi результати> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03. 1999 року за № 87.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства
"Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" за 2011 р.
Вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору про проведення аудиту
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" (надалi пiдприємство) станом на 31.12.2011 р. проводилася вiдповiдно договору на проведення аудиту № 56 вiд 5.04.2012 р. аудиторською фiрмою "Укртрансаудит" код за ЄДРПОУ 21520330, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0073 вiд 26.01.2001 р., продовжене Аудиторською палатою України та чинне до 30.11.2015 р., сертифiкат аудитора серiї А-000254, виданий 17.02.1994 р. та чинний до 31.01.2013 р.(дiю сертифiката аудитора продовжено Аудиторською палатою України 31.01.2008 р., рiшення № 1861) аудитор Фiца В.Г. Дата початку та закiнчення проведених робiт: 8-12 квiтня 2012 року .

Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Найменування пiдприємства ПрАТ " Погребищенське втотранспортне пiдприємство 10537"
Код ЕДРПОУЮридична адреса та мiсце знаходження 0042635422200,Вiнницька обл., м. Погребище, вул. Б.Хмельницького буд 126; т.(04346)2-12-40
Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю i дата видачi серiя АО1 № 747390 вiд 26.06.1996 р., № запису до ЕДР 1 163 105 0010 000073
Орган, що видав свiдоцтвоДата внесення змiн до установчих документiв Погребищенська райдержадмiнiстрацiя15.11.2010 р. - замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю у звязку iз змiною найменування юридичноi особи

Основнi види дiяльностi 60.21.1 - дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту; 60.24.0- дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
Банкiвськi реквiзити
26002197016 в ПАТ"Райффайзен Банк Аваль", м.Киiв, МФО 380805


Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, опис роботи, виконаної аудитором
Для проведення перевiрки були використанi засновницькi документи, галузевi положення, звiтнi форми, наказ пiдприємства про облiкову полiтику у 2011 р. Перевiрена достовiрнiсть фiнансової iнформацiї за 2011 р, яка вiдображена в наступнiй фiнансовiй звiтностi: "Баланс", "Звiт про фiнансовi результати ", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" .
Опис аудиторської перевiрки: аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту , Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженнi рiшенням комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 р. , iнструктивного листа щодо обсягу розкриття емiтентами iнформацiї про аудиторський висновок , який оприлюднюється в офiцiйному друкованому виданнi та розмiщується в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, який затверджений рiшенням ДКЦПФР № 69 вiд 31.01.2008 р. Пiд час перевiрки на вибiрковiй основi використовувались данi Головної книги та журналiв-ордерiв за 2011 рiк, данi промiжної квартальної та мiсячної фiнансової та повний комплект фiнансової звiтностi за 2011 р., регiстри бухгалтерського облiку. Обрана акцiонерним товариством облiкова полiтика протягом перiоду, що перевiряється не змiнювалася, данi фiнансової звiтностi вiдповiдають показникам бухгалтерських регiстрiв та головнiй книзi . Ми планували та виконували аудиторську перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу пiдприємства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Вiдповiдальнiсть стосовно зазначеної фiнансової звiтностi несе керiвництво акцiонерного товариства. Вiдповiдальнiсть охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики та облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Проведення аудиту було спрямоване на висловлення думки незалежними аудиторами стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства та одержання пiдтверджень вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Вiдповiдальнiсть аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. При перевiрцi аудитор оцiнював ризики суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства (МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>), оцiнював вiдповiднiсть обраної пiдприємством облiкової полiтики , прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом .Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансовоi звiтностi пiдприємства за 2011 рiк У зв'язку iз тим, що перевiрка проведена вибiрковим методом та враховуючи те, що аудитор не брав участi в рiчнiй iнвентаризацiї, можливi вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi. Виконуючи можливi альтернативнi процедури пiд час перевiрки пiдтверджуємо, що показники повного комплекту фiнансової звiтностi за 2011 року вiдповiдають керiвним документам бухгалтерського облiку складенi правильно згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999р. №996 та нацiональних П(С)БО. При розкриттi фiнансової iнформацiї управлiнським персоналом використовувалось припущення щодо безперервностi дiяльностi акцiонерного товариства, що вiдповiдає вимогам МСА 570 <Безперервнiсть>. Висловлюємо умовно-позитивну думку про те, що фiнансовi звiти пiдприємства справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про фiнансовий стан та вiдповiдають облiковiй полiтицi акцiонерного товариства , Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку . Нормативнi документи, згiдно яких проведено аудиторську перевiрку Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 <Формування думки та надання звiту щодо фiнансовоi звiтностi >, 705 <>Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоi iнформацii в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>. При перевiрцi аудитор оцiнював вiдповiднiсть фiнансовоi звiтностi пiдприємства вимогам нацiональних положень (стандартiв ) бухгалтерського облiку № 1 " Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi ", №2 " Баланс ", №3 " Звiт про фiнансовi результати ", iнших положень (стандартiв) бухгалтерського облiку . Вивчення i оцiнку фiнансовоi звiтностi пiдприємства проведено згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту № 700,701,720 та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацii емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевоi позики), якi затвердженнi рiшшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р.Стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємства Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально-ордернiй формi iз заповненням книги журнал-головна i вiдповiдає вимогам Закону України вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi. Пiдприємством на протязi 2011 року застосовувався "План рахункiв бухгалтерського облiку , активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй пiдприємств та органiзацiй ", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 року за № 892I4185. Звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до вимог нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 1 "3агальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99 р. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку , внутрiшнi накази та положення пiдприємства. Органiзацiя бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.99 р.

Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСА 700
1)Розкриття iнформацii за видами активiв вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженного постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. № 637.
Встановлений лiмiт залишку каси пiдприємство дотримувалося. Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвських рахункiв..
Первинна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 1484,4 тис. грн.
i вiдповiдає даним синтетичного та аналiтичного облiку. Знос основних фондiв складає 1168,4 тис. грн. Облiк основних фондiв вiдповiдає чинному законодавству.
Нарахування зносу (амортизацii) основних фондiв протягом 2011 року проводиться у вiдповiдностi iз П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Iнвентарiзацiя основних фондiв, товарно-матерiальних цiностей проведена у вiдповiдностi з Iнструкцiєю з iнвентарiзацiї основних фондiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та iнших статей балансу, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 11.08.1994 р. № 69 iз змiнами внесеними згiдно наказiв Мiнiстерства фiнансiв № 268 вiд 5.12.1997 р. та № 115 вiд 26.05.2000 р. Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацii товариства, тому що ця дата передувала початку проведення аудиторськоi перевiрки. Через характер облiкових запасiв товариства пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур не було можливостi. Облiк виробничих запасiв на пiдприємствi ведеться згiдно вимог П(С)БО №9 "Запаси". Згiдно балансу станом на 31.12.2011 року виробничi запаси склали 12,2 тис. грн
Довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi на пiдприємствi немає. Поточна дебiторська заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi склала станом на 31.12.2011 р. 13,2 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв згiдно П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть" станом на 31.12. 2011 р. не нараховувався.
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту № 700,701,720 пiдтверджуємо, що бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiностей, палива, запчастин необоротних матерiальних активiв, нарахування зносу МБП ведеться згiдно вимог чинного законодавства України.
2)Розкриття iнформацiї про реальнiсть зобов'язань емiтента вiдповiдно до встановлених нормативiв нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку
Зобов'язання емiтента станом на 31 грудня 2011 року складають:
· Довгостроковi зобов'язання - 0 тис. грн;
· Поточнi зобов'язання - 141,8 тис. грн. в тому числi заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4,7 тис. грн., з бюджетом - 33,8 тис. грн.
· З оплати працi - 52,1 тис. грн. та iншi. Iнвентаризацiя зобов'язань за звiтний перiод проведена згiдно чинного законодавства. Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО №11" Зобов'язання".

3) Розкриття iнформацii про власний капiтал , його структура, вiдповiднiсть облiку вимогам нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку , сплата акцiонерним товариством статутного фонду
Статутний фонд пiдприємства станом на 31.12.2011 р.становить 53500 грн. 00 коп., який оплачений своєчасно i повнiстю в порядку i засобами передбаченими установчими документами та чинним законодавством. Структура Статутного фонду складає 214000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна.Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний фонд" пiдприємство проводить згiдно чинного законодавства. Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2011 р. складає 429,9 тис.грн., непокритий збиток- 282,7 тис. грн. Резервний капiтал не нараховувався у звязку iз збитковiстю ПрАТ .Облiк власного капiталу вiдповiдає вимогам нацiональних П(С)БО №5 <Звiт про власний капiтал>.

4) розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку пiдприємства
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг за 2011 р. склала 2717,4 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1704,4 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 455,7 тис. грн. За звiтний перiод пiдприємством отриманий чистий прибуток в сумi 56,5 тис. грн., який привiв до зменшення суми непокритих збиткiв минулих рокiв. Непокритий збиток станом на 31.12.2011 р. складає 282,7 тис. грн. Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П(С)БО №3"Звiт про фiнансовi результати", № 11 "Дохiд", № 16 "Витрати".

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Украiни.
Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих ативiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11 .2004 р. i складають станом на 31.12.2011 р. 200,7 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства, що узгоджується з положенням статтi 155 Цивiльного кодексу Украiни

Стан корпоративного управлiння ( в тому числi стан внутрiшнього аудиту)
Корпоративне управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимого чинного законодавства Украiни та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв. Вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>, в акцiонерному товариствi обрана ревiзiйна комiсiя (ревiзор ), яка проводить перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року.

Виконання значних правочинiв акцiонерним товариством
Виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) аудиторською перевiркою не виявлено.

Iнформацiя про дii, якi можуть вплинути на фiнасово-господаський стан пiдприємства та привести до значноi змiни вартостi цiнних паперiв
На пiдставi iнформацii, яка отримана аудитором з незалежних джерел , протягом звiтного року на пiдприємствi не вiдбувались подii , якi передбаченi частиною 1 статтi 41 Закону Украiни "Про цiннi папери та фондовий ринок ".

Аналiз фiнансового стану та показникiв платоспроможностi
ПрАТ " Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
Аудиторська перевiрка фiнансової дiяльностi та реальностi даних звiтностi за 2011 рiк показує, що фiнансовiй стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку i розраховується як вiдношення грошових коштiв та iх еквiвалентiв до суми поточних зобов'язань:
К1=0,01; за 2010 рiк К1=0,02;
Оптимальне значення К1=0,2-0,5
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить:
К2=0,2; за 2010 рiк К2=0,1;
Оптимальне значення К2=1.0-2.0
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до валюти балансу:
К3=0,66; за 2010 рiк К3=0,36;
Оптимальне значення К3=0,2-0,5
4. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв та становить:
К4=1,9; за 2010 рiк К4=0,57. Оптимальне значення К4 =1.0 i бiльше.
5. Рентабельнiсть активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до валюти балансу та складає:
К5=0,19; за 2010 рiк К5= 0,03.
Проведений аналiз свiдчить про те, що пiдприємство не дотримується вимог лiквiдностi (коефiцiєнти абсолютної i загальної лiквiдностi не вiдповiдають оптимальним значенням цих показникiв), що не дає можливiсть товариству в необхiдний час погасити своi поточнi зобовязання. Рiвень фiнансової стiйкостi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування знаходяться в межах встановлених нормативiв. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом показує з якою кратнiстю акцiонерне товариство здатне виконати довгостроковi та поточнi зобовязання за допомогою власного капiталу. Нормативний розмiр його має складати бiльше нiж 1,0. Власний капiтал забезпечує погашення поточних та довгострокових зобовязань.
Висновок
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає обгрунтовану пiдставу для висловлення думки незалежного аудитора. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв № 700,701,720, враховуючи те, що перевiрка проведена вибiрковим методом та аудитор не брав участi в рiчнiй iнвентаризацiї, висловлюємо умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi, вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства та Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та вимогам чинного законодавства України.

Генеральний директор
Фiрми "Укртрансаудит"
Iсертифiкат серiї А-0254I IФiца В.Г.I
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi емiтента є надання послуг населенню та органiзацiям району в ремонтi автомобiльного транспорту, здiйснення перевезення вантажiв та пасажирiв автотранспортом, який працює в режимi маршрутного таксi. Вантажнi перевезення залежать вiд наявностi клiєнтiв, яких нажаль меншає через фiнансову неспроможностi клiєнтiв. Основна дiяльнiсть - перевезення пасажирiв за марштруами, та виконання пасажирських перевезень по разовим замовленням.Через вiдсутнiсть оновленого рухомого складу можна очiкувати падiння розвитку виробництва. Робота пiдприємства залежить вiд клiматичних умов - ожеледиця, снiговi заноси зимою та туман в осiнню погоду. Основними споживачами послуг товариства є населення та юридичнi особи Погребищенського району. Через велику конкуренцiю та високi цiни на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини, непомiрнi податки пiдприємство приходить в занепад. Конкурентами є приватнi власники, якi мають нову технiку. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання складає 3 юридичнi особи.Пiдприємство працює з використанням паливно-мастильних матерiалiв, сировина в роботi не використовується. Цiни на паливно-мастильнi матерiали постiйно зростають.Через недостатнiсть обiгових коштiв Емiтент не має можливостi запроваджувати новi заходи для зменшення ризикiв у своїй дiяльностi, для розширення ринкiв збуту, новi технологiї та послуги. Для покращення ефективностi роботи Емiтентом придбаний мiкроавтобуси "Еталон", за який станом на 31.12.2009 року несплачений кредит у сумi 206 тис.грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування ПРИДБАННЯ АКТИВIВ ЗА ОСТАННI 5 РОКIВ.
За останнi п'ять рокiв товариством придбано активiв на суму 394301 грн, та вiдчужено на суму 247325 грн.
Значних iнвестицiй чи придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує через брак коштiв та ориманi збитки i несплаченi кредити попереднiх рокiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 1,0 тис.грн. Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 1-10 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв у звiтному перiодi склала 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв - 79 %. Сума нарахованого зносу 1168,4 тис.грн.Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ. У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:диспетчерська, адмiнбудинок, ремонтнi майстернi, складськi примiщення, балансова вартiсть яких складає 466тис.грн (ступiнь зносу 61,15%); транспортнi засоби - з балансовою вартiстю 1011 тис.грн(ступiнь зносу 75 %), машини та обладанання - балансова вартiсть 53 тис.грн. (ступiнь зносу 92%). Частина основних засобiв передана в оренду (автобуси, примiщення, оглядовi ями, мiсце стоянки) - основний i єдиний орендар ТОВ "Погребищенське АТП 10537"( договiр укладений 01.04.2007 року термiном на 5 рокiв). Прибуток, отриманий вiд надання в оренду складає 40,5 тис.грн. У звiтному перiодi вiдбулося полiпшення основних засобiв на суму 5,8 тис.грн. Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. У звiтному перiодi вибуло основних засобiв на суму 0,6 тис.грн, в тому числi машини та обладнання 0,1 тис.грн, транспортнi засоби - 0,5 тис.грн. Надiйшло за рiк ОЗ на суму 0,3 тис.грн( малоцiннi необоротнi матерiальнi активи). Екологiчнi проблеми на використання активiв пiдприємства не впливають.Планiв капiтального будiвництва, розширення або вдосконалення основних засобiв товариство не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже висока. Крiм того iснують такi проблеми:
1. Вiдсутнiсть на пiдприємствi достатньої кiлькостi коштiв має вплив на оновлення технiчної бази, закупки запасних частин, палива.
2.Недостатнiсть фiнансування.
3.Застарiлий парк автомобiлiв.
4.Велика конкуренцiя.
5.Дорогi ППМ та запаснi частини.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства на пiдприємство не накладалося.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює за принципом госпрозрахунку. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. У звiтному пеiродi отримало кредит на поповнення обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще невиконаних договорiв Емiтент не має - на 2009 рiк пiдприємство договори не укладало..
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для покращення ефективної роботи товариство планує:
1.Закупiвлю нового транспорту - "Еталон" та "Богдан"
2.Повернення компенсацiй та субвенцiї за пiльговi та безкоштовнi перевезення пiдприємству.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Товариством у звiтному перiодi дослiджень i розробок не проводилося.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 1. У звiтному перiодi акцiї пiдприємства на зовнiшньому i внутрiшньому ринках цiнних паперiв не продавалися.
2.Заявки на фондовi бiржi не подавалися i подаватися не будуть.
3.Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися i не виплачувалися.
4.Фiнансовiй стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку i визначається як вiдношення грошових коштiв i iх еквiвалентiв до суми поточних зобов'язань : за 2009рiк К1= 0,11409; за 2010 рiк К1=0,02; К1 за 2011 рiк = К1=0,01; Оптимальне значення К1=0,2-0,5
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить: за 2009 рiк К2=0,248; за 2010 рiк К2=0,1; за 2011 рiк К2=0,2; Оптимальне значення К2=1.0-2.0
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до валюти балансу:за 2009 рiк К3=0,29 за 2010 рiк К3=0,36; за 2011 рiк К3=0,66 ;Оптимальне значення К3=0,2-0,5
4.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв та становить: за 2009 рiк К4=2,448 за 2010 рiк К4=0,57; за 2011 рiк К4=1,9;. Оптимальне значення К 4=1.0 i бiльше .
5.Рентабельнiсть активiв розрахуовується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до валюти балансу: 2009 р. К5 = 0,078; 2010 рiк К5=0,03; 2011 рiк К5=0,19.
У звiтному перiодi пiдприємство отримало прибуток у сумi 56,5 тис.грн; у 2010 роцi - збиток 6,3 тис.грн; у 2009 роцi - збиток у сумi 82 тис.грн.; у 2008 роцi прибуток 39 тис.грн, тодi, як у 2007 роцi збиток 57 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї зросла у 2008 роцi на 471 тис.грн, порiвняно з попереднiм перiодом, у 2007 роцi зросла з 1044,1 тис.грн до 1066,4 тис.грн. , у 2009 роцi собiвартiсть склала 1627 тис.грн. У 2010 роцi собiвартiсть становила 89,7 тис.грн; У звiтному перiодi собiвартiсть становить 455,7 тис.грн. Непокритий збиток зменшився на 62,6 тис.грн.
Станом на 31.12.2009 р. спостерiгається тенденцiя до зменшення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi, а це свiдчить про те що можливiсть пiдприємства погасити свої зобов'язання негайно зменшилась та є меншим нiж орiєнтовно позитивне значення, за рахунок зменшення такої статтi балансу як грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi та вiдповiдного зростання зобов'язань пiдприємства; у пiдприємства недостатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов'язань, про що свiдчить доволi низьке значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi, також iснує необхiднiсть збiльшення оборотних активiв пiдприємства та зменшення зобов'язань пiдприємства. Пiдприємство має достатню питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi авансованих засобiв у його дiяльностi, але керiвництву пiдприємства необхiдно вжити заходiв для зменшення збиткiв у майбутнiх перiодах. На пiдприємствi iснує невелика залежнiсть вiд залучених засобiв.