Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  347.600  293.300   0.000  0.000  347.600   293.300
  - будівлі та споруди  175.100  160.600  0.000  0.000  175.100   160.600
  - машини та обладнання  2.400  2.000  0.000  0.000  2.400  2.000
  - транспортні засоби  167.300  127.600  0.000  0.000  167.300  127.600
  - інші  2.800  3.100  0.000  0.000  2.800  3.100
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  347.600  293.300  0.000  0.000  347.600  293.300
Опис:  До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 1,0 тис.грн. Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 1-10 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв у звiтному перiодi склала 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв - 79 %. Сума нарахованого зносу 1168,4 тис.грн.Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ. У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:диспетчерська, адмiнбудинок, ремонтнi майстернi, складськi примiщення, балансова вартiсть яких складає 466тис.грн (ступiнь зносу 61,15%); транспортнi засоби - з балансовою вартiстю 1011 тис.грн(ступiнь зносу 75 %), машини та обладанання - балансова вартiсть 53 тис.грн. (ступiнь зносу 92%). Частина основних засобiв передана в оренду (автобуси, примiщення, оглядовi ями, мiсце стоянки) - основний i єдиний орендар ТОВ "Погребищенське АТП 10537"( договiр укладений 01.04.2007 року термiном на 5 рокiв). Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. За 2011 рiк прибуток, отриманий за оренду складає 40,5 тис.грн. У звiтному перiодi вибуло основних засобiв на суму 0,6 тис.грн, в тому числi машини та обладнання 0,1 тис.грн, транспортнi засоби - 0,5 тис.грн. Надiйшло за рiк ОЗ на суму 0,3 тис.грн( малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) та вiдбулося олiпшення основних засобiв на суму 5,9 тис.грн.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
200.700 138.100
53.000 53.000
53.000 53.000
Опис Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку.
До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв.
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв.
Активи товариства станом на 31.12.2011 року становлять 342,5 тис.грн. Зобов'язання складають - 141,8 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв буде: 342,5 - 141,8 = 200,7 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Погребищенське АТП 10537" станом на 31.12.2011 року на 254,2 тис.грн бiльша за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства (ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України.