Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 33.800  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 108.000  X X
Усього зобов'язань X 141.800  X X


Опис: Станом на 31.12.2011 року зобов'язання товариства за даними балансу складають 141,8 тис.грн, в тому числi:
Поточнi зобов'язання з розрахунками з бюджетом - 33,8 тис.грн;
Поточнi зобов'язання з розрахунками зi страхування - 18,9 тис.грн;
Поточнi зобов'язання з розрахунками з оплати працi - 52,1 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 32,3 тис.грн.
У звiтному перiодi Емiтент не мав зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними та iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавав i не отримував.