Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Жилюк Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
07.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00426354
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область)
     Район Погребищенський
     Поштовий індекс 22200
     Населений пункт Погребище
     Вулиця, будинок вул.Б.Хмельницького 126
     Міжміський код, телефон та факс 0434621240, 0434621240
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
    Річна інформація опублікована у 78 "Бюлетень цiннi папери України" 27.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.00426354.pat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)