Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Наглядова рада i ревізійна комісія

Який склад наглядової ради?
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4
Які саме комітети створено у складі наглядової ради?
   Так Ні
Стратегічного планування   Х  
Аудиторський   Х  
З питань призначень і винагород   Х  
Інвестиційний   Х  
Іншi (запишіть) Комiтетiв у складi спостережної ради не створено  
Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
   Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   Х  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
Члени наглядової ради не отримують винагороди   Х  
Іншi (запишіть) Члени спостережної ради не отримують винагороди  
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
   Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
Відсутність конфлікту інтересів   Х  
Граничний вік   Х  
Відсутні будь-які вимоги Х    
Іншi (запишіть) дIн  
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
   Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
Іншi (запишіть) дIн  
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4