Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 347.600316.000
Первісна вартість 031 1481.5001484.400
Знос 032 1133.9001168.400
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 347.600316.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 9.10012.200
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 0.00013.200
первісна вартість 161 0.00013.200
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.2000.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 2.9001.100
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 16.20026.500
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 15.4000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 53.50053.500
Додатково вкладений капітал 320 429.900429.900
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -345.300-282.700
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 138.100200.700
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 115.2000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1.0004.700
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 28.90033.800
зі страхування 570 19.40018.90000
з оплати праці 580 53.8000052.10000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 22.8000032.30000
Усього за розділом IV 620 125.90000141.80000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 379.20000342.50000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 39


ПІБ керівника Жилюк Володимир Миколайович
ПІБ головного бухгалтера Гульчук Юлiя Вiкторiвна
Примітки:
Пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року.
Пiдставою для зарахування на баланс Пiдприємства основних засобiв є акт введення в експлуатацiю основних засобiв. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам i пiдрядникам за устаткування, iнструмент, iнвентар та iншi необоротнi активи; реєстрацiйнi збори та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням основних засобiв; витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження i пуск основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та iншi витрати на забезпечення введення в експлуатацiю таких основних засобiв включаються до їх первiсної вартостi з вiдображенням в облiку капiтальних iнвестицiй.
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12.2011 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять:
Залишкова вартiсть - 316 тис.грн;
Первiсна вартiсть - 1484,4 тис.грн;
Знос - 1168,4 тис.грн;
Структура основних засобiв( по залишковiй вартостi) наступна:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 293,3 тис.грн;
Машини та обладнання - 2,0 тис.грн;
Транспортнi засоби - 127,6 тис.грн;
Iншi основнi засоби - 3,1 тис.грн;
У бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 <Основнi засоби>, затвердженого наказом .Об'єктом амортизацiї на пiдприємствi є залишкова вартiсть основних засобiв. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi податковим законодавством. Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> вiд 22 травня 1997 року № 283I97-ВР iз змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв - виробничi запаси, готова продукцiя,дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, витрати майбутнiх перiодiв.Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 <Запаси>, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 <Виробничi запаси>, 23 <Виробництво>, 26 <Готова продукцiя>, 28 <Товари>. Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 <Запаси>, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.Метод оцiнки вибуття запасiв - за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.
Станом на 31.12.2011 р. по даних пiдприємства вартiсть виробничих запасiв складає 12,2 тис. грн.:
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався, тому що розрахунки за наданi послуги (товари) вiдбуваються вчасно.
Станом на 31.12.2011 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає 13,2 тис. грн. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2011 року на пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить - 1,1 тис. грн. ;
Аналiтичний облiк статутного, додаткового вкладеного, резервного капiталiв та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку класу 4 "Власний капiтал та забезпечення зобов'язань. Рахунки цього класу призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, додаткового, резервного, а також нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв.
Станом на 31.12.2011 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 200,7 тис. грн., в порiвняннi з початком року (138,1 тис. грн.), зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого збитку 2011 року на 62,6 тис. грн.
Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2011 р. становить:
Статутний капiтал - 53,5 тис.грн;
Додатковий вкладений капiтал - 429,9 тис.грн;
За звiтний перiод додатковий капiтал не змiнювався.
Резервний капiтал - не створювався.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 282,7 - тис.грн.
Об'явлений статутний капiтал пiдприємства становить 53500 грн. Величина статутного капiталу на 31.12.2011 р. становить 53500 грн.. Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал сплачено повнiстю.
На пiдприємствi зобов'язання визначають згiдно П(С)БО 11 <Зобов'язання> затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85I4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов'язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
З метою бухгалтерського облiку на пiдприємствi зобов'язання подiляються на: довгостроковi; забезпечення, поточнi. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на: виплату вiдпусток працiвникам; додаткове пенсiйне забезпечення; виконання гарантiйних зобов'язань; реструктуризацiю; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. До довгострокових зобов'язань належать: довгостроковi кредити банкiв; iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; вiдстроченi податковi зобов'язання; iншi довгостроковi зобов'язання. Поточнi зобов'язання включають: короткостроковi кредити банкiв; поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковi векселi виданi; кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточну заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв; iншi поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
За станом на 31.12.2011 р. загальнi зобов'язання пiдприємства становлять 141,8 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2011 року (125,9 тис. грн.) збiльшення (на 11,21 %) що складає 15,9 тис. грн.
Збiльшення зобов'язань вiдбулося в основному за рахунок поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - збiльшення на 4,1 тис. грн та iншi поточнi зобов'язання - збiльшення - на 9,5 тис.грн.