Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2717.4002076.900
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 452.900347.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 2264.5001729.900
Інші операційні доходи 040 0.000222.900
Інші доходи 050 1.10020.600
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 2265.6001973.400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1704.4001852.600
Інші операційні витрати 090 455.70089.700
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 26.40037.300
Разом витрати (080+090+100) 120 2186.5001979.600
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 79.100-6.200
Податок на прибуток 140 22.6000.100
Чистий прибуток (збиток) 150 56.500-6.300
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 "Витрати".
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:
-прямi матерiальнi витрати;
-прямi витрати на оплату працi;
-iншi прямi витрати;
-змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 <Витрати> затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк валових витрат ведеться згiдно Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> вiд 22.05.1997 року №283I97-ВР iз змiнами та доповненнями.
Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства.
На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 "Витрати" та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд" затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.
Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2011 р.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2264,5 тис.грн;
Iншi доходи - 1,1 тис.грн
Разом чистi доходи - 2265,6 тис.грн;
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1704,4 тис.грн
Iншi операцiйнi витрати - 455,7 тис.грн
Разом витрати - 2186,5 тис.грн;
Фiнансовий результат до оподаткування
збиток - 79,1 тис.грн;
Чистий прибуток =56,5 тис.грн.