Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова численiсть працiвникiв товариства станом на 31.12.2011 року становить 36 осiб. Позаштаних працiвникiв - 1 особа. Осiб, якi працюють за сумiсництвом, на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати працi складає 561,3 тис.грн. Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв i вiдповiдно дотримання правил безепеки руху.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися.
Привiлейованих акцiй товариство не випускало.