Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
09.11.2010
60.9050000
1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2009 рiк.
4. Звiт наглядової ради.
5. Про покриття збиткiв.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть до статуту товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв управлiння i контролю та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту .
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
11. Переведення випуску iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Погребищенське АТП 10537", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю.
12. Розiрвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗIЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос". Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Пiдрахунок голосiв провести лiчильнiй комiсiї у складi: голова- Латенко Олена Володимирiвна, члени - Ситнюк Олександр Миколайович, Неспiрна Олена Петрiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ.затвердити звiт i визнати роботу правлiння задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 115855 голосiв (88,89% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3.РIШЕННЯ: - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2009 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 4. РIШЕННЯ:: затвердити звiт наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на збора
Питання 5.РIШЕННЯ:в зв'язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2009 рiк не нараховувати i не виплачувати;
Очiкуваний прибуток за 2010 рiк направити:- 5% - в резервний фонд, 10% - на виплату дивiдендiв, але не менше, чим може бути встановлено чинним законодавством, решту - на поповнення обiгових коштiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 111855 голосiв (85,82% вiд зареєстрованих на зборах)
ПИтання 6.РIШЕННЯ:iснуюче найменування - вiдкрите акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспорне пiдприємство 10537" замiнити на нове найменування: повне - Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспорне пiдприємство 10537", скорочене - ПрАТ "Погребищенське АТП 10537".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:- внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити Демидюку Валерiю Васильовичу подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 8. РIШЕННЯ::- затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про директора", "Про ревiзора".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 9.РIШЕННЯ:Вiдкликати правлiння товариства: - голову правлiння Демидюка Валерiя Васильович, членiв правлiння Жилюка Володимира Миколайовича, Царкiвського Юрiя Григоровича; Глущука Миколу Кириловича, Тарасюка Олександра Миколайовича, Латенко Олену Володимирiвну; Шевчука Вiктора Никифоровича.
Вiдкликати наглядову раду товариства: - голова наглядової ради Сивак Валентин Миколайович, члени наглядової ради Довганенко Олена Василiвна, Гавриш Сергiй Євгенiйович;
Вiдкликати ревiзiйну комiсiю товариства: - голова ревiзiйної комiсiї Сиротян Вiра Кирилiвна; члени ревiзiйної комiсiї Павлик Вiктор Володимирович, Ситнюк Олександр Миколайович.
Обрати у складi 3-х осiб: Демидюка Валерiя Васильовича, Латенко Олену Володимирiвну, Сивака Валентина Михайловича.Обрати ревiзором товариства Неспiрну Ольгу Петрiвну.Доручити Латенко Оленi Володмимирiвнi вiд iменi зборiв пiдписати цивiльно-правову угоду з головою та членами наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 130337 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 10.РIШЕННЯ:В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 77932 голосiв (59,79% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 11.РIШЕННЯ:а) Перевести випуск iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства ВАТ "Погребищенське АТП 10537", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування.
б) Визначити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
в) Визначити ПрАТ "Автоальянс - Iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
г) Визначити дату припинення ведення реєстру 7 лютого 2011 року.
д) Доручити директору товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 77932 голосiв (59,79% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 12. РIШЕННЯ:Розiрвати договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 77932 голосiв (59,79% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiй та доповнень щодо внесення змiн до порядку денного не вносилося. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв товариства у 2011 роцi не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму . 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.