Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Жилюк Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

14.05.2012

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00426354
1.4. Місцезнаходження ., Вінницька область, Погребищенський, Погребище, 22200, вул.Б.Хмельницького 126
1.5. Міжміський код та телефон, факс 0434621240, 0434621240
1.6. Електронна поштова адреса емітента emit78@in.vn.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№81, Газета "Бюлетень цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.00426354.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2013

(дата)