Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 284.6 284.6 0 0 284.6 284.6
будівлі та споруди 100.5 92.3 0 0 100.5 92.3
машини та обладнання 11 10.1 0 0 11 10.1
транспортні засоби 193.5 176.4 0 0 193.5 176.4
інші 11 5.8 0 0 11 5.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 316 284.6 0 0 316 284.6
Опис До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 1,0 тис.грн. Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 1-10 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв у звiтному перiодi склала 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв - 79 %. Сума нарахованого зносу 1168,4 тис.грн.Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ.У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:диспетчерська, адмiнбудинок, ремонтнi майстернi, складськi примiщення, балансова вартiсть яких складає 466 тис.грн (ступiнь зносу 61,15%); транспортнi засоби - з балансовою вартiстю 1011 тис.грн(ступiнь зносу 75,85 %), машини та обладанання - балансова вартiсть 53 тис.грн. (ступiнь зносу 94%). Частина основних засобiв передана в оренду (автобуси, примiщення, оглядовi ями, мiсце стоянки) - основний i єдиний орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий вiд надання в оренду складає 15 тис.грн. У звiтному перiодi вiдбулося полiпшення основних засобiв на суму 3,0 тис.грн. Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Надiйшло за рiк ОЗ на суму 4,7тис.грн( малоцiннi необоротнi матерiальнi активи). Екологiчнi проблеми на використання активiв пiдприємства не впливають.Планiв капiтального будiвництва, розширення або вдосконалення основних засобiв товариство не має.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2012 року складає 1484,4 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2012 року складає 1465 тис.грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.2012 року 284,6 тис.грн. Знос на кiнець звiтного перiоду склав 1180,4 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 256.8 200.7
Статутний капітал (тис.грн.) 53 53
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 53 53
Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12. 2012 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370.

Розрахунок вартостi чистих активiв, тис. грн.:


Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 200.7 256.8
Статутний капiтал 53.5 53.5
Скоригований статутний капiтал 53.5 53.5
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.