Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Валерiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 020875, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Середня-спецiальна, Ровенський автодорожний технiкум.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1979 - бригадир Козятинського автопiдприємства 30114 1979 - бригадир Iллiнецького АТП 30120 1982 - механiк Погребищенського АТП 30130 1983 - начальник гаража i майстерень Погребищенського АТП 30130 1983 - гловний iнженер Погребищенського АТП 30130 1996 - голова правлiння ВАТ Погребищенського АТП 10537. 2010 - голова наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
6.1.8. Опис Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 4.прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8.обрання та вiдкликання повноважень Директора; 9.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 12.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 14.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту; 15.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень. Наглядова Рада: -звiтує перед Загальними зборами Товариства; -визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв); -представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; -вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; -приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; -веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; -розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; -приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; За виконання обов'язкiв голови наглядової ради за звiтний перiод отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 29322,11 грн. На iнших пiдприємствах посади не займає. В натуральнiй формi винагроди не отримував. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жилюк Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 020880, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** Середня-спецiальна, барський автодорожний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1969 - Завiдуючий Степанкiвським сiльським клубом у Погребищенському районi 1975 - 1977 - слюсар Погребищенського автопiдприємства. 1978 - слюсар Погребищенської автоколони 1979 - слюсар Iллiнецького АТП 30120 1983 - слюсар Погребищенського АТП 30130 1983 - механiк Погребищенського АТП 10537 1996 - головний iнженер ВАТ "Погребищенське АТП 10537" 2010 - директор ПрАТ "Погребищенське АТП 1537"
6.1.8. Опис Директор є одноосiбним виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здiйснює керiвництво всiєю його поточною дiяльнiстю. Директор призначається Наглядовою радою АТ на невизначений термiн. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором. У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами та рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою АТ . У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження Директора, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються особою, призначеною Наглядовою радою. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом АТ i чинним законодавством. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та цим Положенням про виконавчий орган АТ, а також трудовим договором, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. У своїй дiяльностi Директор зобов'язаний представляти iнтереси АТ та його акцiонерiв, керуватися документами та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та договором з ним. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор Товариства за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою: 1.органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради; 2.розпоряджається майном Товариства згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; 3.органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; 4.визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; 5.подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; 6.призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 7.забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; 8.розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; 9.вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. Рiшення Директор приймає одноосiбно. Для пiдготовки проектiв рiшень Директор використовує апарат персонала. Рiшення оформлюється наказом або розпорядженням. Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ та Наглядової ради АТ та їх iнструкцiй. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну АТ порушенням покладених на них обов'язкiв На iнших пiдприємствах посади не займає. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося.За виконання обов'язкiв директора за 2011 рiк отримав заробiтну плату в сумi 33,9 тис.грн, в натуральному виразi вингороди не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сивак Валентин Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 562903, 29.11.1997, Погребишенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1990 - водiй Погребищенського АТП 10537 1996 - водiй ВАТ "Погребищенське АТП 10537" 2010 - член наглядової ради ПрАТ "Погребищенське А ТП 10537"
6.1.8. Опис Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 4.прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8.обрання та вiдкликання повноважень Директора; 9.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 12.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 14.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту; 15.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень. Наглядова Рада: -звiтує перед Загальними зборами Товариства; -визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв); -представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; -вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; -приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; -веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; -розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; -приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; На iнших пiдприємствах посади не займає. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. зЗiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Латенко Олена Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 020853, 14.07.1995, Погребишенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Середня-спецiальна, Погребищенське медучилище
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 1990- медсестра Погребищенської районної лiкарнi 1993 - лаборант Погребищенського медучилища 1994 - iнспектор по кадрам Погребищенського АТП 10537 1996 - 2008 - старший iнспектор по кадрам ВАТ "Погребищенське АТП 10537" 2010 - член наглядової ради ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
6.1.8. Опис Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 4.прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8.обрання та вiдкликання повноважень Директора; 9.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 12.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 14.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту; 15.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень. Наглядова Рада: -звiтує перед Загальними зборами Товариства; -визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; -виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв); -представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; -вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; -приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; -веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; -розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; -приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.На iнших пiдприємствах посади не займає. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Неспiрна Ольга Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 020842, 14.07.1995, Погребищенське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** попередня посада диспетчер-касир товариства
6.1.8. Опис Ревiзор є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Ревiзор здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї АТ, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень. Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. У своїй дiяльностi Ревiзор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами, прийнятими Наглядовою радою АТ. Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть директора АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв та основних напрямкiв дiяльностi АТ; - виконання рiшень директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту АТ; - виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю; - стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; - дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами; - вжиття Директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; - вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу АТ i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; - використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв АТ, що формуються за рахунок прибутку; - сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; - стан каси i майна АТ. Ревiзор зобов'язаний: - проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який подається Директором, а також каси та майна; - розглядати кошториси витрат та плани АТ; - здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; - давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; - вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ. Ревiзор має право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради АТ; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради АТ' питання стосовно дiяльностi або бездiяльностi тих чи iнших посадових осiб АТ; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, а також бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ; - отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому Загальними зборами АТ. Ревiзор проводить черговi та позачерговi перевiрки. Чергову перевiрку Ревiзор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ. Позачерговi перевiрки Ревiзор проводить: - по рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв АТ; - по рiшенню Наглядової ради АТ; - за власною iнiцiативою; За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор розглядає та вирiшує питання: - затвердження висновкiв по проведених перевiрках; - матерiали, що дають пiдстави для проведення службових розслiдувань; - проведення службових розслiдувань по конкретних фактах; - затвердження висновкiв по матерiалах службових розслiдувань; - додержання Статуту АТ та iнших документiв внутрiшньої процедури АТ; - iншi питання контрольно-ревiзiйної дiяльностi. Ревiзор пiсля перевiрки рiчного звiту та балансу передає один примiрник затвердженого по ним висновку Наглядовiй радi i директору АТ, та виносить його зi своїми поясненнями на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв АТ. Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у його висновках та рiшеннях, а також в iнших документах, що пiдготовленi ним. Ревiзор у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За виконання обов'язкiв ревiзора товариства у звiтному перiодi винагороди у грошовому i натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає.Непогешеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гульчук Юлiя Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 724815, 05.10.2006, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1988
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер Оратiвського ПП "Газводбудсервiс"
6.1.8. Опис Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. На iнших пiдприємствах посади не змаймає. За виконання обов'язкiв головного бухгалтера у 2011 роцi отримала заробiтну плату в сумi 23,9 тис.грн, в натуральному виразi винагороди не отримувала. Непогешеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової радиДемидюк Валерiй ВасильовичАА, 020875, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi14.11.1996140916.5814091000
ДиректорЖилюк Володимир МиколайовичАА, 020880, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi14.11.199634411.63441000
Член наглядової радиСивак Валентин МиколайовичАВ, 562903, 29.11.1997, Погребишенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi14.11.199620000.92000000
Член наглядової радиЛатенко Олена ВолодимирiвнаАА, 020853, 14.07.1995, Погребишенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi14.11.199620000.92000000
РевiзорНеспiрна Ольга ПетрiвнаАА, 020842, 14.07.1995, Погребищенське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi14.11.199620000.9342000000
Головний бухгалтерГульчук Юлiя ВiкторiвнаАВ, 724815, 05.10.2006, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областiд/н000000
Усього 38014 17.762 38014 0 0 0