Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 23.37
Опис 1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт правлiння, наглядової ради про про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010, 2011 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2010, 2011 рiк.
4. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв).
5. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства i викладення його в новiй редакцiї.
6. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду твоариства", "Про директора", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть до статуту товариства.

Оголошенi збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.