Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2670.5 2717.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (-445.1) (-452.9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2225.4 2264.5
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 3.5 1.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2228.9 2265.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1812.4) (1704.4)
Інші операційні витрати 090 (340.3) (455.7)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (10.9) (26.4)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2163.6) (2186.5)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 65.3 79.1
Податок на прибуток 140 (9.2) (22.6)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 56.1 56.5
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки:
Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2012 р., тис. грн.:
Найменування показника За звiтнийперiод За попереднiйперiод
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2225.4 2264.5
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1812.4 1704.4
Iншi операцiйнi доходи - -
Адмiнiстративнi витрати - -
Витрати на збут - -
Iншi операцiйнi витрати 340.3 455.7
Доход вiд участi в капiталi - -
Iншi фiнансовi доходи - -
Iншi доходи 3.5 1.1
Фiнансовi витрати - -
Iншi витрати 10.9 26.4
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 9.2 22.6
Чистий - -
прибуток - -
збиток 56.1 56.5
Керівник

 

(підпис)

Жилюк Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гульчук Юлiя Вiкторiвна