Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Вiдкрите акцiонерне товариство "Погребищенське АТП 10537" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального управлiння ФДМУ у Вiнницькiй областi вiд 30.04.1996 року шляхом перетворення держпiдприємства "Погребищенське АТП 10537" у вiдкрите акцiонерне товариство. Фактiв злиття , подiлу, приєднання, претворення та видiлу на пiдприємствi не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; На пiдприємствi створенi слiдуючi структурнi пiдроздiли :
- Зона ТО -2 - агрегатний цех, моторний цех, механiчний цех, електроцех, цех по ремонту паливної апаратури, цех вулканiзацiї.
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй товариство не має.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 30 осiб;
середня чисельнiсть працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб;
Фонд оплати працi 2012 рiк складає 656,9 тис.грн
Фонд оплати працi 2013 рiк складає 589 тис.грн.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї операцiйними порребам емiтента не розробляється.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi Емiтент не здiйснював.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; У звiтному перiодi з боку третiх осiб пропозицiй, щодо реорганiзацiї товариства не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам i пiдрядникам за устаткування, iнструмент, iнвентар та iншi необоротнi активи; реєстрацiйнi збори та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням основних засобiв; витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження i пуск основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та iншi витрати на забезпечення введення в експлуатацiю таких основних засобiв включаються до їх первiсної вартостi з вiдображенням в облiку капiтальних iнвестицiй.
В результатi проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському облiку основнi засобiв класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями .
Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами.
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 «Виробничi запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукцiя», 28 «Товари». Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
На пiдприємствi дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався, тому що розрахунки за наданi послуги (товари) вiдбуваються вчасно. Величина сумнiвних боргiв визначається на Пiдприємствi, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
На пiдприємствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 «Зобов’язання» затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов’язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 «Запаси».
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 «Витрати».
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi витрати на оплату працi;
- iншi прямi витрати;
- змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановлено пiдприємством самостiйно.
На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати» затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 «Дохiд» затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.
При визначеннi суми прибутку вiд продажу товарiв, продукцiї, робiт, послуг пiдприємство керувалося Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», вiдповiдними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та облiковою полiтикою.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi емiтента є
надання послуг населенню та органiзацiям району в ремонтi автомобiльного транспорту,
здiйснення перевезення вантажiв та пасажирiв автотранспортом, який працює в режимi маршрутного таксi.
Основна дiяльнiсть - перевезення пасажирiв за марштруами, та виконання пасажирських перевезень по разовим замовленням.Через вiдсутнiсть оновленого рухомого складу можна очiкувати падiння розвитку виробництва.
Робота пiдприємства залежить вiд клiматичних умов - ожеледиця, снiговi заноси зимою та туман в осiнню погоду. Основними споживачами послуг товариства є населення та юридичнi особи Погребищенського району.
Через велику конкуренцiю та високi цiни на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини, непомiрнi податки пiдприємство приходить в занепад.
Конкурентами є приватнi власники, якi мають нову технiку.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання складає 3 юридичнi особи.
Пiдприємство працює з використанням паливно-мастильних матерiалiв, сировина в роботi не використовується. Цiни на паливно-мастильнi матерiали постiйно зростають.
Через недостатнiсть обiгових коштiв Емiтент не має можливостi запроваджувати новi заходи для зменшення ризикiв у своїй дiяльностi, для розширення ринкiв збуту, новi технологiї та послуги.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; ПРИДБАННЯ АКТИВIВ ЗА ОСТАННI 5 РОКIВ.
За останнi 5 рокiв товариством придбано активiв на суму 298470,59 грн., та вiдчужено на суму 319275,06 грн.
Значних iнвестицiй чи придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує через брак коштiв та ориманi збитки i несплаченi кредити попереднiх рокiв.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами Емiтент не здiйснював.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Володiння i користування основними засобами здiйнюється на постiйнiй основi.
До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 2,5 тис.грн.
Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 1-10 рокiв. Ступiнь використання основних засобiв у звiтному перiодi склала 100 %.
Ступiнь зносу основних засобiв - 68,35 %. Сума нарахованого зносу 1083,2 тис.грн.
Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ.
У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:диспетчерська, адмiнбудинок, ремонтнi майстернi, складськi примiщення, транспортнi засоби, машини та обладанання .
Частина основних засобiв передана в оренду (автобуси, примiщення, оглядовi ями, мiсце стоянки) - основний i єдиний орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий вiд надання в оренду складає 12тис.грн.
У звiтному перiодi вiдбулося полiпшення основних засобiв на суму 0,9 тис.грн.
Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.
Надiйшло за рiк ОЗ на суму 119,6тис.грн.
Екологiчнi проблеми на використання активiв пiдприємства не впливають.Планiв капiтального будiвництва, розширення або вдосконалення основних засобiв товариство не має.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже висока. Крiм того iснують такi проблеми:
1. Вiдсутнiсть на пiдприємствi достатньої кiлькостi коштiв має вплив на оновлення технiчної бази, закупки запасних частин, палива.
2.Недостатнiсть фiнансування.
3.Застарiлий парк автомобiлiв.
4.Велика конкуренцiя.
5.Дорогi ППМ та запаснi частини.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства на пiдприємство не накладалося.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство працює за принципом госпрозрахунку. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. У звiтному пеiродi отримало кредит на поповнення обiгових коштiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще невиконаних договорiв Емiтент не має - на 2013 рiк пiдприємство договори не укладало.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Для покращення ефективної роботи товариство планує:
1.Закупiвлю нового транспорту - "Еталон" та "Богдан" та "Рута d23".
2.Повернення компенсацiй та субвенцiї за пiльговi та безкоштовнi перевезення пiдприємству.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Товариством у звiтному перiодi дослiджень i розробок не проводилося.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Емiтент та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. 1. У звiтному перiодi акцiї пiдприємства на зовнiшньому i внутрiшньому ринках цiнних паперiв не продавалися.
2.Заявки на фондовi бiржi не подавалися i подаватися не будуть.
3.Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися i не виплачувалися.
4.Фiнансовiй стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку i визначається як вiдношення грошових коштiв i iх еквiвалентiв до суми поточних зобов'язань : за 2009рiк К1= 0,11409; за 2010 рiк К1=0,02; К1 за 2011 рiк = К1=0,01; К1 за 2012 рiк =0,07; Оптимальне значення К1=0,2-0,5
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить: за 2009 рiк К2=0,248; за 2010 рiк К2=0,1; за 2011 рiк К2=0,2; за 2012 рiк К2 = 0,57; Оптимальне значення К2=1.0-2.0
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до валюти балансу:за 2009 рiк К3=0,29 за 2010 рiк К3=0,36; за 2011 рiк К3=0,66 ;за 2012 рiк 0,44; Оптимальне значення К3=0,2-0,5
4.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв та становить: за 2009 рiк К4=2,448 за 2010 рiк К4=0,57; за 2011 рiк К4=1,9;.за 2012 рiк К4=2,28. Оптимальне значення К 4=1.0 i бiльше .

У 2012 роцi товариство отримало 56,1 тис.грн прибутку, у 2011 роцi перiодi пiдприємство отримало прибуток у сумi 56,5 тис.грн; у 2010 роцi - збиток 6,3 тис.грн; у 2009 роцi - збиток у сумi 82 тис.грн.; у 2008 роцi прибуток 39 тис.грн, тодi, як у 2007 роцi збиток 57 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї зросла у 2008 роцi на 471 тис.грн, порiвняно з попереднiм перiодом, у 2007 роцi зросла з 1044,1 тис.грн до 1066,4 тис.грн. , у 2009 роцi собiвартiсть склала 1627 тис.грн. У 2010 роцi собiвартiсть становила 89,7 тис.грн; У 2011 роцi собiвартiсть становить 1704,7 тис.грн; У звiтному 2012 роцi Собiвартiсть 1812,4 тис.грн. Непокритий збиток у 2012 роцi склав 226,6 тис.грн i зменшився порiвняно з попереднiм перiодом на 56 тис.грн.