Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 284.6 501.5 0 0 284.6 501.5
будівлі та споруди 92.3 109.5 0 0 92.3 109.5
машини та обладнання 10.1 12.1 0 0 10.1 12.1
транспортні засоби 176.4 368 0 0 176.4 368
інші 5.8 11.9 0 0 5.8 11.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 284.6 501.5 0 0 284.6 501.5
Опис До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 2,5 тис.грн. Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 1-10 рокiв. Ступiнь зносу основних засобiв - 68,35 %. Сума нарахованого зносу 1083,2 тис.грн.Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ.У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:диспетчерська, адмiнбудинок, ремонтнi майстернi, складськi примiщення, балансова вартiсть яких складає 475,3 тис.грн ; транспортнi засоби - з балансовою вартiстю 1028,3тис.грн, машини та обладанання - балансова вартiсть 51,3 тис.грн.Частина основних засобiв передана в оренду (автобуси, примiщення, оглядовi ями, мiсце стоянки) - основний i єдиний орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий вiд надання в оренду складає 12 тис.грн. У звiтному перiодi вiдбулося полiпшення основних засобiв на суму 0,9 тис.грн. Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Надiйшло за рiк ОЗ на суму 119,6 тис.грн. Екологiчнi проблеми на використання активiв пiдприємства не впливають.Планiв капiтального будiвництва, розширення або вдосконалення основних засобiв товариство не має.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2013 року складає 1465,0 ис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 року складає 1584,7 тис.грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.2012 року 501,5тис.грн. Знос на кiнець звiтного перiоду склав 1083,2 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 181.5 256.8
Статутний капітал (тис.грн.) 53.5 53.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 53.5 53.5
Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12. 2012 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370.

Розрахунок вартостi чистих активiв, тис. грн.:


Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 256,8 181,5
Статутний капiтал 53.5 53.5
Скоригований статутний капiтал 53.5 53.5
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.