Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Боднар Анатолiй Iванович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 1756504013
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21036, м.Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 11 кв.21
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1689, 18.12.1996
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., ., ., .
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОР Боднар Анатолiй Iванович Iдентифiкацiйний № 1756504013 Свiдоцтво ДР СПД В01 №692370 Сертифiкат аудитора А № 000341 Свiдоцтво про внесення в РСАД №1689 Україна, 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11кв.21 тел/факс. /0432/ 66-21-38 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2013 рiк приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство10537» КОД ЗА ЄДРПОУ 00426354 ВЛАСНИКАМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА КЕРIВНИЦТВУ приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство10537» в зв’язку з поданням звiтностi до Нацiональної Комiсiї з Цiнних Паперiв та Фондового Ринку ВСТУП Незалежний Аудитор Боднар Анатолiй Iванович провiв аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Погребищенське автотранспортне пiдприємство10537» за 2013 рiк, що додається, який включає: Баланс пiдприємства станом на 31.12. 2013 р., Звiт про фiнансовi результати за 2013 р. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до концептуальної основи фiнансової звiтностi, що дiє в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi , що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного ним аудиту. Аудиторська перевiрка проведена та аудиторський висновок складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в Українi в якостi нацiональних (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та дiючого законодавства України (законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери i фондовий ринок», «Цивiльного кодексу України», «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнними паперами та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням НКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №53/13320 вiд 23.01.2007, «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого Рiшенням ДКЦПФР України за № 1360 вiд 29.09.2011 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096). Цi стандарти вимагають вiд мене дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. В обов’язки аудитора входить представлення висновку на пiдставi даних аудиторської перевiрки наданої звiтностi за 2013 рiк. Я вибiрково перевiрив iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, який покладено у основу фiнансової звiтностi пiдприємства та отримав достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення моєї думки, щодо наданої звiтностi за 2013 рiк, який закiнчився 31.12. 2013 року. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ (УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА) На мою думку, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Погребищенське автотранспортне пiдприємство10537» вiдображає достовiрно та справедливо, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства станом на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi, що дiє в Українi, та вiдповiдають вимогам законодавства i нормативним актам України. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ УКРАЇНИ 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО АУДИТ Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування ПрАТ « Погребищенське автотранспортне пiдприємство10537» Код за ЄДРПОУ 00426354 Мiсцезнаходження Вiнницька область, м. Погребище вул. Б. Хмельницького, буд. 126 Данi про державну реєстрацiю серiя АО1 № 747390 вiд 26.06.1996 р., № запису до ЕДР 1 163 105 0010 000073 вiд 26.06.1996 р.,тел.043246-2-12-40 Орган,що видав свiдоцтво Погребищенська райдержадмiнiстрацiя Банкiвськi реквiзити 26002197016 в ПАТ“Райффайзен Банк Аваль”, м.Киiв, МФО 380805 Основнi вiдомостi про аудитора Прiзвище, iм’я та по батьковi Боднар Анатолiй Iванович Iдентифiкацiйний код 1756504013 Мiсцезнаходження Україна, 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11кв.21 Контактний телефон /0432/-55-08-20, 66-21-38 Данi про державну реєстрацiю Зареєстрований РП ВМР вiд 18.11.1996 р., В01 №692370 Сертифiкат аудитора Серiя "А" № 000341 вiд 02.11.1995 р., продовжено до 02.11.2014 р. Свiдоцтво про внесення в РСАД № 1689 видане за рiшенням АПУ вiд 18.12.1996 р. чинне до 23.12.2015 р. Масштаб аудиторської перевiрки: Дата i номер договору на проведення аудиту № 54/ 04-14 ФЗ вiд 18.04.2014 р Дата початку проведення аудиту 18.04.2014 р Дата закiнчення проведення аудиту 28.04.2014 р. У вiдповiдностi до зазначеного договору Незалежний аудитор Боднар Анатолiй Iванович, який здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Сертифiката аудитора та Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, провiв незалежний аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537». Для проведення перевiрки менi було надано документацiю пiдприємства, що перевiряється, а саме: фiнансову та податкову звiтнiсть, регiстри бухгалтерського облiку, вiдомостi аналiтичного облiку, первиннi документи з облiку руху грошових коштiв, матерiальних цiнностей, розрахункiв пiдприємства. Мої висновки ґрунтувались на документах та iнформацiї, якi були наданi менi пiдприємством в процесi виконання роботи. Мною не виключається можливiсть наявностi документiв та iнформацiї, якi, з якихось причин, не були менi наданi, i якi б могли вплинути на отриманi висновки. Вiдповiдальнiсть стосовно наданої для аудиторської перевiрки звiтностi, достовiрнiсть та повноту документiв несе керiвництво та службовi особи пiдприємства, що перевiряється, якi надали таку iнформацiю. Обов'язком аудиторiв є висловлення висновку стосовно фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту. Пiд час перевiрки аудитором виконувались наступнi процедури: - Опитування й аналiз; - Вивчення наданих звiтiв та їх порiвняльний аналiз; - Перевiрка розрахункiв, порiвняльний аналiз звiтностi i даних бухгалтерiї; - Звiрка, одержання пiдтверджень; - Спiвставлення даних бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi; - Аналiтичнi розрахунки i процедури; - Елементи економiчного аналiзу. У своїй роботi я використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Аудитор здiйснив перевiрку вiдповiдно до припущень, що iнформацiя, надана для перевiрки, є достовiрною i повною. Аудитор вибiрково перевiрив iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, який покладено у основу фiнансової звiтностi пiдприємства та зiбрав достатньо доказiв, якi забезпечують обґрунтовану пiдставу для висловлення думки та складання аудиторського висновку про фiнансовi звiти пiдприємства. Цей висновок має юридичну чиннiсть тiльки в тому випадку, якщо вiн наданий цiлком i використовується вiдповiдно до мети, передбаченої договором пiдприємства з аудитором. Аудитор не зобов'язаний поновлювати цей висновок, у тому числi й у випадку будь-яких змiн пiсля дати його надання. Усi зазначенi в цьому висновку рекомендацiї ґрунтуються на нормах законодавства України, що були чинними протягом перiоду перевiрки та прийнятi до виконання за рiшенням керiвництва Пiдприємства. Аудитор обумовлює, що вiн не зобов'язаний виконувати додаткову роботу, додатково давати офiцiйнi пояснення i показання, якщо тiльки немає попередньої i не буде наступної письмової згоди аудитора на це. 2. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв. Керiвник несе персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться вiдповiдно вимог чинного законодавства та у своїй роботi керується також “Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства”, затвердженого керiвником на 2013 рiк. Бухгалтерський облiк приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень. Складена фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» вiдповiдає даним синтетичного облiку, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. 2.1 Додержання вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 № 69, iз змiнами та доповненнями. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємством було проведено iнвентаризацiю активiв i зобов’язань згiдно з Наказом . Вiдповiдно до зазначеного наказу про iнвентаризацiю, була складена iнвентаризацiйна комiсiя в складi голови та членiв комiсiї, якi провели iнвентаризацiю сировини, палива, малоцiнних та швидкозношуваних матерiалiв, якi знаходяться в експлуатацiї, готової продукцiї, основних засобiв та грошових коштiв. Для перевiрки аудитору були наданi iнвентаризацiйнi описи, зведенi вiдомостi актiв iнвентаризацiї на зазначену дату, на яку проводилася iнвентаризацiя. За даними iнвентаризацiйних описiв, пiд час iнвентаризацiї нестачi i витрати вiд псування цiнностей не були виявленi. Я не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї товариства тому, що цi дати передували початку проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв товариства я не мав змоги за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi. Можливо iснує ймовiрнiсть вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi. Разом з тим, вони можуть мати самий незначний вплив на фiнансову звiтнiсть, враховуючи розмiр похибки. 3. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 3.1 Необоротнi активи пiдприємства До складу необоротних активiв пiдприємства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, незавершене будiвництво, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, iнвестицiйна нерухомiсть, вiдстроченi податковi активи, гудвiл та iншi необоротнi активи. Станом на 31.12.2013 р. на балансi пiдприємства облiковується складовi необоротних активiв – основнi засоби пiдприємства. Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства необоротнi активи становлять 501,5 тис. грн.: Основнi засоби Пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року. Бухгалтерський облiк основних засобiв на пiдприємствi забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку повної iнформацiї про оцiнку, надходження основних засобiв, їх внутрiшнє перемiщення (зi складу в цех (вiддiл, дiльницю), цеху в цех тощо), вибуття (реалiзацiя, лiквiдацiя, безоплатна передача, нестача, псування тощо); вiдображення даних про нарахування амортизацiї основних засобiв за звiтний перiод та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з пiдтриманням основних засобiв у робочому станi (технiчнi огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом i полiпшенням; визначення фiнансових результатiв вiд реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв; iнформацiєю для складання звiтностi про основнi засоби i капiтальнi iнвестицiї. Пiдставою для зарахування на баланс Пiдприємства основних засобiв є акт введення в експлуатацiю основних засобiв. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам i пiдрядникам за устаткування, iнструмент, iнвентар та iншi необоротнi активи; реєстрацiйнi збори та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням основних засобiв; витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження i пуск основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та iншi витрати на забезпечення введення в експлуатацiю таких основних засобiв включаються до їх первiсної вартостi з вiдображенням в облiку капiтальних iнвестицiй. Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства. Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.: Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду Залишкова вартiсть 284.6 501,5 Первiсна вартiсть 1465.0 1584,7 Знос 1180.4 1083,2 Структура основних засобiв по первiснiй вартостi i iнших необоротних активiв наступна тис. грн Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду Iнвестицiйна нерухомiсть Земельнi дiлянки Капiтальнi витрати на полiпшення земель Будинки, споруди та передавальнi пристрої 475,2 475,3 Машини та обладнання 51,3 51,3 Транспортнi засоби 908,7 1028,3 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 8,8 8,8 Малоцiннi необоротнi активи 5,2 5,2 Багаторiчнi насадження - - Iншi основнi засоби 15,8 15,8 Разом 1465,0 1584,7 В результатi проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями . В результатi проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильностi вiдображення в облiку капiтального ремонту основних засобiв, правильнiсть нарахування амортизацiї, правильнiсть вiдображення в облiку надходження, внутрiшнього перемiщення та вибуття (списання) основних засобiв, аудиторами встановлено, що суттєвих помилок, якi можуть привести до викривлення показникiв фiнансової звiтностi не встановлено. Фiнансовi iнвестицiї Пiдприємство не вкладало фiнансовi iнвестицiї в акцiї , частки у статутному капiталi iнших пiдприємств. 3.2 Оборотнi активи пiдприємства До складу оборотних активiв пiдприємства вiдносяться: виробничi запаси, поточнi бiологiчнi активи, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари, векселi одержанi, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi активи. Станом на 31.12.2013 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв – виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Виробничi запаси Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами. Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 “Виробничi запаси”, 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукцiя”, 28 “Товари”. Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер. Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень. Первинний облiк запасiв здiйснюється як з використанням типових форм так i з використанням самостiйно розроблених форм первинних документiв, що мiстять усi обов'язковi реквiзити. Iнформацiя з первинних документiв узагальнюється у зведених облiкових документах. Метод оцiнки вибуття запасiв – за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв. Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства склад виробничих запасiв наступний, тис. грн.: Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду Сировина i матерiали 1,5 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - Паливо 7,0 Тара i тарнi матерiали - Будiвельнi матерiали - Запаснi частини 0,1 Матерiали сiльськогосподарського призначення - Поточнi бiологiчнi активи - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 0,2 Незавершене виробництво - Iнщi матерiали - Товари - Разом 8,8 Перевiркою правильностi списання вартостi запасiв iз застосуванням методiв, передбачених облiковою полiтикою пiдприємства, недолiкiв та помилок не виявлено. Помилок при вiдображеннi операцiй з запасами в бухгалтерському облiку вибiрковою перевiркою не виявлено. Дебiторська заборгованiсть На пiдприємствi дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався, тому що розрахунки за наданi послуги (товари) вiдбуваються вчасно. Величина сумнiвних боргiв визначається на Пiдприємствi, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду чиста реалiзацiйна вартiсть 13,8 4,8 первiсна вартiсть 13,8 4,8 резерв сумнiвних боргiв Дебiторська заборгованiсть за розрахунками становить, тис. грн.: Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду з бюджетом - - за виданими авансами - - з нарахованих доходiв - - Iншi оборотнi активи - 15,4 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - Поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов’язана з реалiзацiєю продукцiї, робiт, послуг, що визнана безнадiйною на протязi звiтного перiоду вiдображена у складi iнших операцiйних витрат. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями. Грошовi кошти Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2013 р. складає 3,1 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв в Товариствi станом на 31.12.2013 р. вiдсутнi. 3.3 Власний капiтал пiдприємства Аналiтичний облiк статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капiталiв та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку класу 4 “Власний капiтал та забезпечення зобов’язань. Рахунки цього класу призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв. Станом на 31.12.2013 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 181,5 тис. грн., в порiвняннi з початком року (256,8 тис. грн.), зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманого збитку звiтного року на суму 75,3 тис. грн. Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис. грн.: Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду Статутний капiтал 53,5 53,5 Iнший додатковий капiтал 429,9 429,9 Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток( непокритий збиток) -226,6 -301,9 Неоплачений капiтал Разом 256,8 181,5 Iнформацiя про статутний капiтал Об’явлений статутний капiтал пiдприємства становить 53500,00 грн. Величина статутного капiталу на 31.12. 2013 р. становить 53500,00 грн. Станом на 31.12. 2013 року статутний капiтал сплачено повнiстю. Iнформацiя про випуски акцiй:Дата реєстрацiї випуску акцiй 03.11.1998 р. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 118/ 02 /1 /98 Найменування органу, що зареєстрував випуск акцiй Вiнницьке ТУ ДКЦПФР Код цiнного папера UA 0202791002 Тип цiнного папера Iменнi простi Форма iснування та форма випуску акцiй Без документарна, iменнi Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) 0.25 грн. Кiлькiсть акцiй (штук) 214000 Загальна номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 53500.00 Частка у статутному капiталi (%) 100% З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI керiвництвом товариства: - обрано тип товариства - приватне акцiонерне товариство; Створення та використання резервного капiталу Резервний капiтал в Товариствi не сформований , що не вiдповiдає вимогам Статуту акцiонерного товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства». 3.4 Розкриття iнформацiї про зобов’язання В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов’язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. З метою бухгалтерського облiку на пiдприємствi зобов’язання подiляються на: довгостроковi; забезпечення, поточнi. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на: виплату вiдпусток працiвникам; додаткове пенсiйне забезпечення; виконання гарантiйних зобов'язань; реструктуризацiю; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. До довгострокових зобов’язань належать: довгостроковi кредити банкiв; iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; вiдстроченi податковi зобов'язання; iншi довгостроковi зобов'язання. Поточнi зобов'язання включають: короткостроковi кредити банкiв; поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковi векселi виданi; кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточну заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв; iншi поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. За станом на 31.12.2013 р. довгостроковi зобов’язання (довгостроковi кредити банку) у товариства склали 184.2 тис. грн., на початок звiтного року - вiдсутнi. Станом на 31.12.2013 р. поточнi зобов’язання товариства становлять 167,9 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2013 року (92,6 тис . грн.) збiльшення 75,3 тис. грн. Товариство за звiтний рiк, станом на 31.12.2013 р. має наступну структуру поточних зобов’язань, тис. грн.: Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду Короткостроковi кредити банкiв - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - - Векселi виданi - - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - Поточнi зобов’язання за розрахунками: - - з одержаних авансiв - - з бюджетом 20,9 86,8 з позабюджетних платежiв - - зi страхування 20,5 20,0 з оплати працi 51,2 61,1 з учасниками - - iз внутрiшнiх розрахункiв - - iз необоротними активами та групами вибуття - - Iншi поточнi зобов’язання - - Система оплати працi на пiдприємствi включає перелiк витрат на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi види заохочень i виплат, якi передбаченi положеннями колективного договору. Оплата працi працiвникiв здiйснювалась згiдно з штатним розкладом за фактично вiдпрацьований час, вiдповiдно до умов роботи та у вiдповiдностi до вимог Кодексу законiв про працю України. До складу витрат у податковому облiку включена сума витрат на виплату основної та додаткової заробiтної плати працiвникiв, премiй, заохочень та iнших виплат, що передбаченi колективним договором, крiм того, до складу витрат вiднесенi нарахування до обов’язкових соцiальних фондiв. Розкриття iнформацiї щодо формування собiвартостi реалiзованої продукцiї та обсягу чистого прибутку Собiвартiсть реалiзованих товарiв Собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг) визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 “Витрати”. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; - iншi прямi витрати; - змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановлено пiдприємством самостiйно. Перевiркою правильностi вiднесення витрат у грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах до витрат Пiдприємства порушень не виявлено. 3.5 Доходи та витрати пiдприємства На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку. Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати” затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень. Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010 року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями. Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства. На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 “Витрати” та не суперечить чинному законодавству. Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень. Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2013 р., тис. грн.: Найменування показника За звiтнийперiод За попереднiйперiод Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2272,0 2225,4 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (2253,1) (1812,4) Iншi операцiйнi доходи 256,8 - Дохiд вiд первiсного визначення бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - - Адмiнiстративнi витрати - - Витрати на збут - - Iншi операцiйнi витрати (351,0) (340,3) Витрати вiд первiсного визначення бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - - Доход вiд участi в капiталi - - Iншi фiнансовi доходи - - Iншi доходи - 3,5 Фiнансовi витрати - - Витрати вiд участi в капiталi - - Iншi витрати - (10,9) Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi - - Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - (9,2) Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi - - Надзвичайнi: доходи витрати Податки з надзвичайного прибутку - - Частка меншостi - - Чистий: прибуток - 56,1 збиток 75,3 - При визначеннi суми доходу вiд продажу товарiв, продукцiї, робiт, послуг пiдприємство керувалося Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, вiдповiдними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та облiковою полiтикою. Проведеними перевiрками та тестуваннями аудитором не виявлено чинникiв, якi суттєвим чином перекручують розмiр фiнансового результату дiяльностi пiдприємства, вiдображеного у фiнансових звiтах. 4. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370. Розрахунок вартостi чистих активiв, тис. грн.: Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 256,8 181,5 Статутний капiтал 53,5 53,5 Скоригований статутний капiтал 53,5 53,5 Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу Украiни Виконання значних правочинiв (вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"). Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Значних правочинiв, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни, аудитором пiд час проведення перевiрки не виявлено. Стан корпоративного управлiння Стан корпоративного управлiння в Товариствi здiйснюється згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя (ревiзор ) товариства. Служби внутрiшнього аудиту Наглядовою Радою не створено. Ризики суттєвого викривлення Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”) - аудитор вважає, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Iнформацiя про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та привести до змiни вартостi цiнних паперiв Протягом звiтного року на пiдприємствi вiдбувалися подii, якi передбаченi частиною 1 статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”: 1) отримання кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента. 29.07.2013 року для придбання транспортного засобу (абтобус, марка РУТА модель 23.2D) товариством отриманi кошти по кредитному договору вiд 25.07.2013 року №014/047941/5001. Кредитний договiр є цiльовим. Рiшення про одержання кредиту прийняте 10 червня 2013 року Наглядовою радою товариства. Кредитний договiр укладений з публiчним акцiонерним товариством “Фiдокомбанк” (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34001693, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Польова 24). Сума кредиту складає 213000,00 грн., процентна ставка – фiксована i складає 23,49% рiчних. Договiр укладений на три роки до 22.07.2016 року. Iнформацiя розмiщена на стрiчцi новин 30.07.2013 року 5. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ Показники фiнансового стану Показники Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi р.230+240 А.Б./ р.620 П.Б 0,25 - 0,5 0,08 0,02 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi р.260+270/ р.620 П.Б. 1,0 - 2,0 0,70 0,19 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом р.380 П.Б./ р.620 П.Б. 0,5 - 1,0 2,77 1,08 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї) р.620+480+430 П.Б./380 П.Б. 0,25 - 0,5 0.36 1,93 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов’язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов’язань – станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта, товариство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов’язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов’язань пiдприємства – станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємство не може лiквiдувати поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов’язань та власних коштiв пiдприємства – розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення власних коштiв та вартостi майна пiдприємства. Вiдсоток власних коштiв у власному майнi вказує на те, що пiдприємство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i вiдносної незалежностi вiд зовнiшнiх фiнансових джерел – розрахований показник на кiнець року знаходиться поза межами встановленого нормативу та свiдчить про недостатнiй рiвень фiнансової стiйкостi. 6. висновок Аудиторською перевiркою пiдтверджується фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» за 2013 рiк в складi Балансу з валютою 533,6 тис. грн., Звiту про фiнансовi результати (додаються). На мою думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для формування висновку про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам чинного законодавства та у всiх суттєвих аспектах дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» станом на 31 грудня 2013 р. Даний аудиторський висновок складено в 2-х примiрниках. 28.04.2014 р. Аудитор Боднар А.I.
.
.
.