Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
1. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдстуня у зв'язку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки те безпеки дрежави та не займає монопольного становища. 2.ПрАТ засновано у ходi приватизацiї державного пiдприємства. Засновником виступила держава в особi регiонального вiддiлення ФДМУ. Станом на 31.12.2013 року засновник акцiями не володiє . Iнформацiя не надається. 3. Фiзичних та юридичних осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй емiтента у реєстрi не облiковується - iнформацiя не надається. 4.Дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися, привiлейованих акцiй Емiтент не випускав, iнформацiя щодо дивiдендiв по простим та привiлейованим акцiям у звiтi не надається. 5.Товариство облiгацiй Емiтента або iнших цiнних паперiв не випускало - iнформацiя не надається. 6.Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався - iнформацiя не надається. 7.Борговi цiннi папери Емiтент не випускав - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не надається. 8.Похiднi цiннi папери, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН Емiтент не випускав - у звiтi не надається iнформацiя про: похiднi цiннi папери, iпотечнi ЦП, випуски iпотечних облiгацiй, розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за iпотечними облiгацiями, про замiни iпотечних активiв, про структуру iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй, про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на iпотечнi активи, про випуски iпотечних сертифiкатiв. 9.Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють ФОН не надається, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не надається. 10.Рiчна фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдає облiковiй полiтицi АТ, Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку - рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв не надається. 11.Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан обєктiв нерухомостi не надається. 12. У звiтному перiодi не вiдбувалося подiй, якi могли б вплинути на результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства - роздiл про особливу iнформацiю у звiтi не надається. 13. Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менша 5 млн.грн - iнформацiя про: обсяги виробництва i реалiзацiї продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтi не надається. 14.Емiтент участi у створеннi iнших юридичних осiб не брав - iнформацiя у звiтi не надається.