Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.11.2013
Кворум зборів** 16.97
Опис Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних зборiв.2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.3.Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010, 2011, 2012 роки.7. Про розподiл прибутку (покриття збитку).8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства та викладення його в новiй редакцiї.9. Затвердження внутрiшнiх положень товариства у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту товариства.10. Вибори членiв наглядової ради.11. Вибори ревiзора.12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради та ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами наглядової ради та ревiзором.14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення .

Оголошенi збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.