Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" за ЄДРПОУ 00426354
Територія   за КОАТУУ 523410100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 6024
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників 34    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Вiнницька область, м.Погребище, вул. Хмельницького, 126
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 284.6 501.5
первісна вартість 031 1465 1584.7
знос 032 (1180.4) (1083.2)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 284.6 501.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 43.6 8.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 13.8 4.8
первісна вартість 161 13.8 4.8
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 7.4 3.1
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 15.4
Усього за розділом II 260 64.8 32.1
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 349.4 533.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 53.5 53.5
Додатковий вкладений капітал 320 429.9 429.9
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -226.6 -301.9
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 256.8 181.5
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 184.2
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 20.9 86.8
зі страхування 570 20.5 20
з оплати праці 580 51.2 61.1
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 92.6 167.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 349.4 533.6
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi.
Станом на 31.12.2013 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї в акцiонерному товариствi вiдсутнi.
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12. 2013 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:

Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Залишкова вартiсть 284,6 501,5
Первiсна вартiсть 1465 1584,7
Знос 1180,4 1083,2

Структура основних засобiв (за первiсною вартiстю) наступна тис. грн.:
Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Iнвестицiйна нерухомiсть
Земельнi дiлянки
Капiтальнi витрати на полiпшення земель
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 475,2 475,3
Машини та обладнання 51,3 51,3
Транспортнi засоби 908,7 1028,3
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 8,8 8,8
Малоцiннi необоротнi активи 5,2 5,2
Багаторiчнi насадження - -
Iншi основнi засоби 15,8 15,8
Разом 1465,0 1584,7Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства склад виробничих запасiв наступний, тис. грн.:

Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду
Сировина i матерiали 1,5
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо 7,0
Тара i тарнi матерiали -
Будiвельнi матерiали -
Запаснi частини 0,1
Матерiали сiльськогосподарського призначення -
Поточнi бiологiчнi активи -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 0,2
Незавершене виробництво -
Iнщi матерiали -
Товари -
Разом 8,8


Станом на 31.12. 2013 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.:

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
чиста реалiзацiйна вартiсть 13,8 4,8
первiсна вартiсть 13,8 4,8
резерв сумнiвних боргiв - -

Iншi обротнi активи станом на 31.12.2013 року вiдсутнi.

Витрати майбутнiх перiодiв на пiдприємствi станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.

Структура власного капiталу товариства станом на 31.12. 2013 р. становить, тис. грн.:
Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Статутний капiтал 53.5 53.5
Додатковий вкладений капiтал
Iнший додатковий капiтал 429.9 429.9
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -226,6 -301,9
Неоплачений капiтал
Разом 256,8 181,5

Основу додаткового капiталу пiдприємства складає iндексацiя основних засобiв. Станом на 31.12. 2013 року додатковий капiтал пiдприємства становить – 429.9 тис. грн. За звiтний перiод додатковий капiтал не змiнювався.

Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12. 2013 р. має наступну структуру зобов’язань, тис. грн.:
Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - -
Поточнi зобов’язання за розрахунками: - -
з одержаних авансiв - -
з бюджетом 20,9 86,8
з позабюджетних платежiв - -
зi страхування 20,5 20,0
з оплати працi 51,2 61,1
з учасниками - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
iз необоротними активами та групами вибуття - -
Iншi поточнi зобов’язання - -


Керівник

 

(підпис)

Жилюк Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гульчук Юлiя Вiкторiвна