Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2272 2670.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (-445.1)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2272 2225.4
Інші операційні доходи 040 256.8 0
Інші доходи 050 0 3.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2528.8 2228.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (2253.1) (1812.4)
Інші операційні витрати 090 (351) (340.3)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (10.9)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2604.1) (2163.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -75.3 65.3
Податок на прибуток 140 (0) (9.2)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -75.3 56.1
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.
Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2013 р., тис. грн.:

Найменування показника За звiтнийперiод За попереднiйперiод
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2272,0 2225,4
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (2253,1) (1812,4)
Iншi операцiйнi доходи 256,8 -
Дохiд вiд первiсного визначення бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - -
Адмiнiстративнi витрати - -
Витрати на збут - -
Iншi операцiйнi витрати (351,0) (340,3)
Витрати вiд первiсного визначення бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - -
Доход вiд участi в капiталi - -
Iншi фiнансовi доходи - -
Iншi доходи - 3,5
Фiнансовi витрати - -
Витрати вiд участi в капiталi - -
Iншi витрати - (10,9)
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi - -
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - (9,2)
Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi - -
Надзвичайнi:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку - -
Частка меншостi - -
Чистий:
прибуток - 56,1
збиток 75,3 -


Керівник

 

(підпис)

Жилюк Володимир Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гульчук Юлiя Вiкторiвна