Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Жилюк Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00426354
4. Місцезнаходження ., 22200, Вінницька область, район Погребищенський, м. Погребище, вул.Б.Хмельницького 126
5. Міжміський код, телефон та факс 0434621240, 0434621240
6. Електронна поштова адреса par@00426354.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№68, Газета "Бюлетень цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

14.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.00426354.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.04.2016

(дата)