Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 42 X X
у тому числі:
довгостроковий банкiвський кредит25.07.20134221.4922.07.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 143.8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 41.4 X X
Усього зобов'язань X 227.2 X X
Опис Станом на 31.12.2015 року зобов'язання товариства за даними балансу складають 227,2 тис.грн, в тому числi:
Поточнi зобов'язання з розрахунками з бюджетом -143,8 тис.грн;
Поточнi зобов'язання з розрахунками зi страхування -18,5 тис.грн;
Поточнi зобов'язання з розрахунками з оплати працi -2,1тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання зобов'язання - 42,0 тис.грн.
У звiтному перiодi Емiтент не мав зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними та iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавав i не отримував.