Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Послуги аудиту
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32258060
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21008, м.Вiнниця, вул.Корольова 118
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3117, 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., ., ., .
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФIРМА П О С Л У Г И А У Д И Т У Свiдоцтво Аудиторської Палати України № 3117 Сертифiкат Аудиторської Палати України № 004491 21 008, Україна, м. Вiнниця , вул. Корольова, 118. Р/р 26003500084877 в ПАТ “Кредi Агрiколь”, м. Київ МФО 300 614, код за ЄДРПОУ – 32258060. Тел. 067-759-78-24 м. Вiнниця А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К ( звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» станом на 31.12.2015 року. ВIННИЦЯ – 2016 р. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Керiвництву та акцiонерам приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство. Повне найменування -- приватне акцiонерне товариство «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537»; Код за ЄДРПОУ -- 00426354; Мiсцезнаходження -- 22200, м. Погребище, Вiнницької обл., вул. Богдана Хмельницького, буд. 126. Дата реєстрацiї -- 26.06.1996 року, № запису 1 163 120 0000 000073. Види дiяльностi за КВЕД – 2010: 49.31 пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; 45.20 технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; 47.19 iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах; 49.41 вантажний автомобiльний транспорт Перевiрка проведена шляхом вивчення фiнансової звiтностi , бухгалтерської та iншої iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, порiвняння даних, балансової ув'язки розрахункiв з метою проведення аналiзу роботи. Дана аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема: МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовище », МСА 570 «Безперервнiсть », МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 року за № 2180 / 24712 (зi змiнами та доповненнями). Передумова для проведення аудиту – застосування управлiнським персоналом прийнятої концептуальної основи фiнансової звiтностi при складаннi фiнансової звiтностi та згода управлiнського персоналу та за потреби керiвних осiб, яких надiлено найвищими повноваженнями на умови проведення аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПрАТ «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537», що включають баланс станом на 31 грудня 2015 року, а також перевiрку звiту про фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату. Аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв за 2015 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, не мiстить наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: - розробку, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; -вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики; - подання облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам; Управлiнським персоналом застосовано прийняту концептуальну основу загального призначення фiнансової звiтностi достовiрного подання. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Дана аудиторська перевiрка проводиться у вiдповiдностi до норм Закону України в новiй редакцiї «Про аудиторську дiяльнiсть» № 140-V вiд 14.09.2006р. та Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi , що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Опис обсягу аудиторської перевiрки. В ходi даної перевiрки аудитор керувався законодавством України в галузi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, Мiжнародними стандартами аудиту. Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття їх у фiнансових звiтах, також включає i оцiнку облiкової полiтики, коректнiсть облiкових оцiнок управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально – ордернiй системi рахiвництва вiдповiдно до нацiональних Положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України та вимог Закону України « Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996-XIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Фiнансова звiтнiсть складена та подана у нацiональнiй валютi України гривнi станом на 31.12.2015 року. Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур , що використовувались товариством для складання i подання фiнансової звiтностi вiдповiдають наказу про облiкову полiтику пiдприємства. Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Пiдставою для висловлення умовно – позитивної думки є проведенi аудиторськi процедури пiд час проведення перевiрки. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв товариства станом на 31 грудня 2015 року, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових запасiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур, крiм того за звiтний 2015 рiк не нараховувались забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам товариства, що дає пiдставi для висловлення умовно – позитивної думки. Умовно – позитивна думка. На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПрАТ «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» станом на 31.12.2015 року, а також результат дiяльностi за минулий рiк, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам Законiв України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про цiннi папери i фондовий ринок», «Про господарськi товариства» та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Перевiрка фiнансової звiтностi , поданих для проведення аудиторської перевiрки бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово – господарської дiяльностi приватного акцiонерного товариства «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537», дає пiдстави стверджувати, що вони складенi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв, що дiють в Українi з питань бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та прийнятої облiкової полiтики , реально i точно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi за 2015 рiк. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 року за № 2180 / 24712 (зi змiнами та доповненнями). Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, якi товариство використовувало для вiдображення в облiку господарських операцiй та складання фiнансової звiтностi, визначено облiковою полiтикою, встановленою в наказi № 1 вiд 04.01.2015 року «Про облiкову полiтику пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку». Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: - автономнiсть; - обачнiсть (обережнiсть); - повне висвiтлення (вiдображення); - послiдовнiсть; - безперервнiсть; - вiдповiднiсть нарахування доходiв i витрат; - превалювання (перевага) сутностi над формою; - iсторична (фактична собiвартiсть); - єдиний грошовий вимiрник; - перiодичнiсть; Вiдповiдно до ст..10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996-XIV з метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, товариством проведена рiчна iнвентаризацiя товарно – матерiальних цiнностей, основних засобiв, грошових коштiв згiдно з наказом № 98 вiд 28.10.2015 року. По результатах iнвентаризацiї нестач i втрат вiд псування матерiальних цiнностей не встановлено. Розкриття iнформацiї за видами активiв: Облiк основних засобiв Основними засобами визначаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року, первинна вартiсть яких визначена по вартостi бiльше 2500 грн, використовуються в процесi виробництва, надання послуг здачi в оренду iншим суб’єктам господарювання, також для здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй товариства. Основнi засоби товариства облiковуються та класифiкуються по окремих групах. ПрАТ «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становить 1589,5 тис. грн., сума зносу – 1310,2 тис. грн., залишкова вартiсть –279,3 тис. грн. Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000року. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв, що вiдповiдає вимогам п.5 П(С)БО 7 «Основнi засоби». При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод у вiдповiдностi до Податкового кодексу України № 2755- VI вiд 02 грудня 2010 року(зi змiнами i доповненнями). Облiк фiнансових iнвестицiй Станом на 31 грудня 2015 р. на балансi товариства не облiковуються фiнансовi iнвестицiї . Облiк запасiв Облiк i вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 2 «Запаси» та визначається по групах: сировина i матерiали, товари та готова продукцiя.. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з вартостi витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв у товариствi є їх найменування. Станом на 31.12.2015 року виробничi запаси склали 12,5 тис. грн. Протягом звiтного року запаси вiдображались i оцiненi в бухгалтерському облiку та звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 « Запаси», та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Переоцiнка, уцiнка вартостi запасiв протягом звiтного року не проводилась Грошовi кошти Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу в нацiональнiй валютi становить – 1,5 тис. грн. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 року за № 40/10320. Облiк дебiторської заборгованостi Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред’явленi покупцям i iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. З метою фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна – отримання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу, та довгострокова, яка не може бути класифiкована як поточна. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть, що виникла за реалiзованi в ходi здiйснення господарської дiяльностi товари, роботи та послуги i iнша дебiторська заборгованiсть. Визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється по справедливiй вартостi реалiзованих активiв, виконаних робiт, наданих послуг. Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом, тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. №237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П(С)БО 10 « Дебiторська заборгованiсть» i складає станом на 31.12.2015 року – 2,5 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв i на дату балансу дорiвнює 0 тис. грн., заборгованiсть з бюджетом – 0 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить – 0 тис. грн.. Розкриття iнформацiї про зобов’язання. Облiк зобов'язань Зобов’язання товариства класифiкуються на довгостроковi, термiн погашення яких понад 12 мiсяцiв та поточнi – термiн погашення до 12 мiсяцiв. На дату балансу зобов'язання в товариствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Довгостроковi зобов’язання на дату балансу складають 42,0 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 20,8 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 143,8 тис. грн., зi страхування – 18,5 тис. грн., за розрахунками з оплати працi – 2,1 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання – 0 тис. грн. Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть розмiру Статутного капiталу установчим документам. На дату перевiрки у вiдповiдностi до Статуту товариства заявлений та повнiстю сплачений Статутний капiтал становить 53500 грн. i подiлений на 214000 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились та додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 5 «Звiт про власний капiтал», затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87 зi змiнами та доповненнями. Аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться на балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» за кожним акцiонером. Сума додаткового капiталу на дату балансу становить 429,9 тис. грн. Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього контролю. Протягом звiтного року у вiдповiдностi до Статуту функцiонувала така структура управлiння та системи внутрiшнього контролю товариства: -- Загальнi збори товариства; -- Наглядова рада; -- Директор товариства; -- Ревiзор; Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв; Права органам керiвництва надано у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Товариством не створено посади внутрiшнього аудитора, що не суперечить чинному законодавству України. На нашу думку, стан корпоративного управлiння товариства в цiлому вiдповiдає вимогам закону України «Про акцiонернi товариства». Розрахунок вартостi чистих активiв. Сума Статутного капiталу товариства становить 53,5 тис. грн., а сума вартостi чистих активiв ПрАТ «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» станом на 31.12.2015р. становить 68,6 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Облiк фiнансових результатiв Згiдно представленої звiтностi за 2015 рiк: -- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) -- 1876,1 тис. грн; -- iншi операцiйнi доходи -- 15,5 тис. грн. -- iншi доходи -- 247,4 тис. грн. -- собiвартiсть реалiзованої продукцiї -- 1532,7 тис. грн; -- iншi операцiйнi витрати -- 80,0 тис. грн..; -- iншi витрати -- 560,4 тис. грн. -- фiнансовий результат ( збиток) -- 34,1 тис. грн..; Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i iнших активiв достовiрно визначена на пiдприємствi вiдповiдно до п.8 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 « Дохiд» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999року № 290. Визначенi доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкованi в бухгалтерському облiку за такими групами: -- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); -- iншi операцiйнi доходи; -- iншi доходи; Фiнансовий результат звiтного 2015 року – збиток в сумi 34.1 тис. грн. Дохiд для цiлей оподаткування , тобто загальна сума доходу пiдприємства вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого протягом звiтного року у грошовiй або матерiальнiй формi визначена вiдповiдно до Податкового кодексу України № 2755-VI вiд 02.12.2010 року. Визначення балансового прибутку за звiтний перiод здiйснено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03. 1999 року за № 87. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» в ходi проведення аудиту : 1) змiна власникiв , яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Iнформацiя про змiни розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР 24.03.2016 року. Виконання значних правочинiв. Значних правочинiв, вiдповiдно до Закону України « Про акцiонернi товариства», що можуть вплинути на фiнансово – господарський стан емiтента та призвести до значних змiн, аудитором пiд час проведення перевiрки не встановлено. Висловлення думки щодо спiвпрацi з пов’язаними особами. На запит аудитора щодо перелiку пов’язаних осiб товариства, управлiнським персоналом повiдомлено, що фiнансово – господарськi операцiї з пов’язаними особами не проводились. Iдентифiкацiя i оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. В результатi проведення iдентифiкацiї та виконання процедур оцiнки ризикiв, суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi товариства за 2015 рiк, що можуть виникнути внаслiдок шахрайства, не встановлено. (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»). Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв. Пiд час виконання завдання ( згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством i подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Дана аудиторська перевiрка проведена незалежною аудиторською фiрмою «ПОСЛУГИ АУДИТУ» , яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3117 у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської Палати України № 118 вiд 26 грудня 2002 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської Палати України вiд 01.11.2012 року №260/3 до 01.11.2017 року., Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 19.12.2013 року № 286/4. Код ЄДРПОУ – 32258060. Основнi вiдомостi про умови договору. Перевiрка фiнансової звiтностi, поданих для аудиту бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї, щодо фiнансово – господарської дiяльностi ПрАТ «Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537» проведена у вiдповiдностi до повноваження на її здiйснення згiдно з договором № 01/11-2016 вiд 15.03. 2016 року. Перевiрку розпочато 15 березня та закiнчено 20 березня 2016 року. Даний аудиторський висновок складено у двух примiрниках. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок », «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з врахуванням вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 року за № 2180 / 24712 (зi змiнами та доповненнями). Директор – аудитор АФ «ПОСЛУГИ АУДИТУ» Сертифiкат А № 004491 О.I ЛЯШЕНКО 20 березня 2016 року
.
.
.