Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
1.Дiяльнiсть товариства не вимагає лiцензування – iнформацiя у звiтi не надається. 2.У створеннi юридичних осiб товариство участi не приймало – iнформацiя у звiтi не надається. 3.Копоративного секретаря товаристо не обирало – iнформацiя у звiтi не надається. 4.Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, стратегiчного значення для еконеомiки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає – iнформацiя про рей тиногове агенство у звiтi не надається. 5.Засновником товариства на момент створення виступила держава в особi регiонального вiддiлення ФДМУ. Станом на кiнець звiтного перiоду засновник акцiями товариства не володiє – iнформацiя у звiтi не надається. 6.Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися i не виплачувалися. Привiлейованих акцiй Емiтент не випускав. Iнформацiя щодо них у звiтi не надається. 7.Товариство облiгацiй Емiтента, похiдних цiнних паперiв або iнших цiнних паперiв не випускало - iнформацiя не надається. 8.Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався - iнформацiя не надається. 9.Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї товариства за звiтний перiод менша 5 млн.грн - iнформацiя про: обсяги виробництва i реалiзацiї продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продуцiї у звiтi не надається. 10.Борговi цiннi папери Емiтент не випускав - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП у звiтi не надається. 11.У звiтному перiодi не вiдбувалося подiй, якi могли б вплинути на результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства – данi щодо особливої iнформацiї у звiтi не надаються. 12.Iпотечних облiгацiй Емiтент не випускав – iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями, iнформацiя про замiну iпотечних активiв та структуру iпочетного покриття, наявнiсть прострочених строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права яких забезпечено iпотеками у звiтi не надається. 13.Iпотечних сертифiкатiвЕмiтент не випускав – iнформацiя у звiтi не надається. 14.Сертифiкатiв ФОН Товариство не випускало – у звiтi не надаться iнформацiя про правила ФОН, випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Правила ФОН. 15.Рiчна фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдає облiковiй полiтицi АТ, Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку - рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв не надається