Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2015
Кворум зборів** 0
Опис 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора,прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради,прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв товариства за 2010 - 2014 роки.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку).
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства та викладення його в новiй редакцiї.
9. Затвердженння внутрiшнiх положень товариства у вiдповiднiсть до нової редакцiї статуту товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Обрання членiв Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень Ревiзора.
14. Обрання Ревiзора.
15. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.


Оголошенi збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.
Пропозицiї щодо порядку денного не вносилися.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.