Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537" за ЄДРПОУ 00426354
Територія   за КОАТУУ 0523410100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49,31
Середня кількість працівників, осіб 0    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 22200, Вiнницька область, Погребищенський район, м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, 126 , тел.(04346) 2-26-62

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 391.9 279.3
первісна вартість 1011 1587.2 1589.5
знос 1012 (1195.3) (1310.2)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 391.9 279.3
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 9.8 12.5
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 10.1 2.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3.9 1.5
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 23.8 16.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 415.7 295.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53.5 53.5
Додатковий капітал 1410 429.9 429.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -380.7 -414.8
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 102.7 68.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 115.2 42
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 20.8
розрахунками з бюджетом 1620 121.3 143.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 20.4 18.5
розрахунками з оплати праці 1630 56.1 2.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 197.8 185.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 415.7 295.8

Примітки: У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2015 року облiковуються запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошi та їх еквiваленти.
Виробничi запаси станом на 31.12.2015 року складають 12,5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 року складає
2,5тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 1,5 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015 року складають 42 тис. грн.
Станом на 31.12.2015року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 20,8 тис. грн.,
поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 143,8 тис. грн. ,
поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 18,5 тис. грн.,
з оплати працi – 2,1 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання – 0 тис . грн.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.15 р. становить 68,6 тис. грн., в тому числi:
статутний капiтал становить 53.5 тис. грн.
додатковий капiтал становить 429.9 тис. грн.;
непокритий збиток становить (- 414,8) тис. грн.
Статутний капiтал складає 53500 грн, який подiлено на 214000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна.


Керівник

 

(підпис)

Жилюк В.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає