Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1876.1 1930
Інші операційні доходи 2120 15.5 166
Інші доходи 2240 247.4 71.3
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2139 2167.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1532.7) (1807)
Інші операційні витрати 2180 (80) (472.4)
Інші витрати 2270 (560.4) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2173.1) (2279.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -34.1 -111.5
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -34.1 -111.5

Примітки: Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i iнших активiв достовiрно визначена на пiдприємствi вiдповiдно до п.8 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 « Дохiд» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999року № 290. Визначенi доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкованi в бухгалтерському облiку за такими групами:
-- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
-- iншi операцiйнi доходи;
-- iншi доходи;
Фiнансовий результат звiтного 2015 року – збиток в сумi 34.1 тис. грн.

Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2015 р., тис. грн.:
Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй перiод
Чистий дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1876,1 1930,6
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1532,7 1807,0
Iншi операцiйнi доходи 15,5 166,0
Iншi операцiйнi витрати 80,0 472,4
-Чистий: прибуток
збиток 34,1 111,5


Керівник

 

(підпис)

Жилюк В.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає