Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Тарасюк Микола Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00426354
4. Місцезнаходження ., 22200, Вінницька область, район Погребищенський, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького 126
5. Міжміський код, телефон та факс 0434621240, 0434621240
6. Електронна поштова адреса par@00426354.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№79, бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.00426354.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017

(дата)