Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 279.3 203.8 0 0 279.3 203.8
будівлі та споруди 99.5 86.7 0 0 99.5 86.7
машини та обладнання 10.1 7.2 0 0 10.1 7.2
транспортні засоби 151.6 102.2 0 0 151.6 102.2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 9.6 7.7 0 0 9.6 7.7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 279.3 203.8 0 0 279.3 203.8
Опис До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 2,5 тис.грн, а з вересня 2015 року 6000 тис.грн.

Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 1-10 рокiв.

Ступiнь зносу основних засобiв – 87,29%.

Сума нарахованого зносу 1400,7 тис.грн.

Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ.

У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:

диспетчерська,

адмiнбудинок,

ремонтнi майстернi,

складськi примiщення,

транспортнi засоби

машини та обладанання.

Частина основних засобiв передана в оренду (автобуси, примiщення, оглядовi ями, мiсце стоянки) - основний i єдиний орендар ТОВ "Погребищенське АТП "Транзит". Прибуток, отриманий вiд надання в оренду за звiтний перiод складає 54 тис.грн.

У звiтному перiодi вiдбулося полiпшення основних засобiв на суму 0 грн.

Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.

Надiйшло за рiк ОЗ на суму 15 тис.грн.

Екологiчнi проблеми на використання активiв пiдприємства не впливають.

Планiв капiтального будiвництва, розширення або вдосконалення основних засобiв товариство не має.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2016 року складає 1589,5 тис.грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2016 року складає 1604,5 тис.грн.

Залишкова вартiсть на 31.12.2016 року 203,8 тис.грн.

Знос на кiнець звiтного перiоду склав 1400,7 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 93.3 68.6
Статутний капітал (тис.грн.) 53.5 53.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 53.5 53.5
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 39,8 тис. грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 39,8 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, вiдповiдає розмiру власного капiталу.

Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:

ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), деЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;

НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;

НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;

НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;

З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;

ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );

ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть).

Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства.

Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв , запасiв , усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї.

Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 15,1 тис. грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 15,1 тис. грн.

Розрахунок вартостi чистих активiв, тис. грн.:


Ча 2015 рiк = 295,8 - 185,2 = 68,6 тис.грн;

Ча2016 рiк = 220,9 - 127,6 = 93,3 тис.грн.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал.

Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

Зменшення статутного капiталу не вимагається.