Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

119.04.20162000.000415.700481.100
Зміст інформації:
Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 19.04.2016 року по 19.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ «Укрексiмбанк» та iнших банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 2000000,00 грн (Два мiльйони гривень 00 копiйок) грн. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 19.04.2016 року по 19.04.2017 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.