Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 61.103
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчних звiтiв товариства за 2010-2015 роки.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) .
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревiзора.
15. Вибори Ревiзора.
16. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Козка Наталiя Василiвна, Подуфала Лариса Iванiвна.

Питання 2. Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою головою загальних зборiв Демидюка Валерiя Васильовича, секретарем зборiв – Довганенко Олену Василiвну.
Питання 3. Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.

Питання 4. Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.

Питання 6. Рiшення: Затвердити рiчнi звiти товариства за 2010-2015 роки
Питання 7. Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати.
Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору товариства здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i зменшення збитковостi Товариства.

Питання 8. Рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Питання 9. Рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї внутрiшнi Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».

Питання 10. Рiшення: Припинити повноваження : голови наглядової ради Демидюка Валерiя Васильовича, членiв наглядової ради Латенко Олени Володимирiвни, Сивака Валентина Михайловича.
Питання 11. Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 12. Рiшення: Обрати членами Наглядової Ситнюка Олександра Миколайовича, Сивака Валентина Михайловича, Жилюка Володимира Миколайовича.

Питання 13. Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.

Питання 14. Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Неспiрної Ольги Петрiвни.

Питання 15. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Довганенко Олену Василiвну

Питання 16. Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 17. Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.

Питання 18. Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 19.04.2016 року по 19.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ «Укрексiмбанк» та iнших банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 2000000,00 грн (Два мiльйони гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 19.04.2016 року по 19.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.

Змiни та доповення до порядку денного акцiонерами не вносились.
___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 20.12.2016
Кворум зборів** 98.55
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових зборiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
4. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
5. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
8. Прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання 1. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Шевчук Вiктор никифорович, Гуменюк Микола Васильович,Сивак Валентин Миколайович.

Питання 2. Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя – один голос" за винятком питань 5 i 8 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Обрати головою головою загальних зборiв Тарасюка Олександра Миколайовича, секретарем зборiв – Ситнюка Олександра Миколайовича.

Питання 3. Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.

Питання 4.Рiшення: Призначити Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.

Питання 5.Рiшення: Обрати членами Наглядової Ситнюка Олександра Миколайовича, Тарасюка Олександра Миколайовича, Латенко Олену Володимирiвну.

Питання 6 .Рiшення: Затвердити умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Уповноважити директора Товариства, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 7 .Рiшення: Припинити повноваження ревiзора.

Питання 8 .Рiшення: Обрати Ревiзором Гавриша Сергiя Сергiйовича

Питання 9 .Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства, встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Уповноважити директора Товариства, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання цивiльно-правового договору Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.

Змiни та доповнення до порядку денного не вносилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.