Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1520.1 1876.1
Інші операційні доходи 2120 19.4 15.5
Інші доходи 2240 50.9 247.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1590.4 2139
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1051.8) (1532.7)
Інші операційні витрати 2180 (84.8) (80)
Інші витрати 2270 (429.1) (560.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1565.7) (2173.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 24.7 -34.1
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 24.7 -34.1

Примітки: Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i iнших активiв достовiрно визначена на пiдприємствi вiдповiдно до п.8 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 « Дохiд» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999року № 290.

Визначенi доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкованi в бухгалтерському облiку за такими групами:
-- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
-- iншi операцiйнi доходи;
-- iншi доходи;

Фiнансовий результат звiтного 2016 року – прибуток в сумi 24,7 тис. грн.


Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2016 р., тис. грн.:

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1520,1.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1051,8.

Iншi операцiйнi доходи - 19,4.

Iншi операцiйнi витрати - 84,8.

Iншi витрати - 429,1.

Чистий прибуток - 24.7 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Демидюк В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає