Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 79.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1091.6 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1170.7 X X
Опис Станом на 31.12.2017 року зобов'язання товариства за даними балансу складають 1170,7 тис.грн, в тому числi:


Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 328,2 тис.грн.

Поточнi зобов'язання з розрахунками з бюджетом -79,1 тис.грн;

Поточнi зобов'язання з розрахунками зi страхування - 43,7 тис.грн;

Поточнi зобов'язання з розрахунками з оплати працi - 294,4 тис.грн.

Iншi поточнi зобов'язання - 425,3 тис.грн.


У звiтному перiодi Емiтент не мав зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними та iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавав i не отримував.