Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

105.10.2017Наглядова рада ПрАТ "Погребищенське АТП-10537"43.600220.90019.730Надати згоду на здiйснення правочину по вiдчуженню частини майна Товариства: “будiвля складу”, розташованих за адресою: Вiнницька область, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126/1 (iнвентарна справа ТОВ «Український будiвельний ресурс» № 12-17-ТП вiд 10.08.2017 року, витяг з державного земельного кадастру про земельну дiлянку за НВ-0506714292017 вiд 13.07.2017 рок) за цiною згiдно незалежної оцiнки майна05.10.2017http://www. 00426354.pat.ua
Зміст інформації:
1.Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 05.10.2017 року Рiшенням Наглядової ради було затверджено Договiр про вiдчуження частини майна товариства: “будiвля складу ”, розташованих за адресою: Вiнницька область, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126/1. 2.Предмет правочину: Надати згоду на здiйснення правочину по вiдчуженню частини майна Товариства: “будiвля складу”, розташованих за адресою: Вiнницька область, мiсто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126/1 (iнвентарна справа ТОВ «Український будiвельний ресурс» № 12-17-ТП вiд 10.08.2017 року, витяг з державного земельного кадастру про земельну дiлянку за НВ-0506714292017 вiд 13.07.2017 рок) за цiною згiдно незалежної оцiнки майна 3.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 43,6 тис. грн. з урахуванням ПДВ. 4.Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 220,9 тис.грн. 5.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 19,73% 6. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: На засiданнi Наглядової ради вiд 05.10.2017 року, на якому затверджувалось Рiшення про укладення Договору купiвлi-продажу, усi члени Наглядової ради проголосували “за” надання згоди на здiйснення значного правочину. 7. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.