Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
1. У створеннi юридичних осiб товариство участi не приймало – iнформацiя у звiтi не надається. 2. Копоративного секретаря товаристо не обирало – iнформацiя у звiтi не надається. 3. Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, стратегiчного значення для еконеомiки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає – iнформацiя про рей тиногове агенство у звiтi не надається. 4.Засновником товариства на момент створення виступила держава в особi регiонального вiддiлення ФДМУ. Станом на кiнець звiтного перiоду засновник акцiями товариства не володiє – iнформацiя у звiтi не надається. 5.Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися i не виплачувалися. Привiлейованих акцiй Емiтент не випускав. Iнформацiя щодо них у звiтi не надається. 6.Товариство облiгацiй Емiтента, похiдних цiнних паперiв або iнших цiнних паперiв не випускало - iнформацiя не надається. 7.Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався - iнформацiя не надається. 8.Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї товариства за звiтний перiод менша 5 млн.грн - iнформацiя про: обсяги виробництва i реалiзацiї продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продуцiї у звiтi не надається. 9.Борговi цiннi папери Емiтент не випускав - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП у звiтi не надається. 10. У Звiтному перiодi Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму - рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалося - iнформацiя не надається. 11.Iпотечних облiгацiй Емiтент не випускав – iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов’язань за iпотечними облiгацiями, iнформацiя про замiну iпотечних активiв та структуру iпочетного покриття, наявнiсть прострочених строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права яких забезпечено iпотеками у звiтi не надається. 12.Iпотечних сертифiкатiв Емiтент не випускав – iнформацiя у звiтi не надається. 13.Через вiдсутнiсть коштiв на проведення Аудиторської перевiрки за рiшенням Наглядової ради Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без Аудиторського висновку - за результатами перевiрки Ревiзора. 14.Сертифiкатiв ФОН Товариство не випускало – у звiтi не надаться iнформацiя про правила ФОН, випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Правила ФОН. 15.Рiчна фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдає облiковiй полiтицi АТ, Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку - рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв не надається.