Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 № 747390
3. Дата проведення державної реєстрації 26.06.1996
4. Територія (область)* Вінницька область
5. Статутний капітал (грн) 53500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення

47.19 - iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

45.32 - 45.32 роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Управлiння Товариством здiйснюють:
·Загальнi збори акцiонерiв;
·Наглядова Рада;
·Директор;
·Ревiзор.
Загальнi збори є вищим органом Товариства.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них;
10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства: Положення «Про зберiгання документiв Товариства»; Положення «Про порядок надання Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю»;
11) затвердження рiчного звiту Товариства;
12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов’язкового викупу акцiй, визначених статтею 68 Закону «Про акцiонернi товариства»;
14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
16) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;
17) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
19) обрання Ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень;
20) затвердження висновкiв Ревiзора;
21) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
23) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, (крiм випадку, коли акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання, рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою), про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора;
25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
26) обрання комiсiї з припинення Товариства;
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
.Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
·несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Строк повноважень Ревiзора становить три роки.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26002197016
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
.
5) МФО банку .
6) Поточний рахунок .