Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 0
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Загальнi збори акцiонерiв товариства, призначенi на 28.04.2017 року не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму. Пiд час пiдготовки до зборiв змiни та доповнення до порядку денного не вносилися.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.