Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 0 0
2 2016 2 1
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): немає ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): немає ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Порядок денний позачергових зборiв товариства вiд 20.12.2016 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових зборiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
4. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
5. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
8. Прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Акцiонер, який на дату подання вимоги є власником 10 i бiльше вiдсоткiв, а саме: Тарасюк Олександр Миколайович, якому належало 47,2009% акцiй вiд Статутного капiталу Товариства.
Інше (зазначити) немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні