Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 27.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1498 1362.9 0 0 1498 1362.9
будівлі та споруди 103.3 95.2 0 0 103.3 95.2
машини та обладнання 20.8 16.3 0 0 20.8 16.3
транспортні засоби 1367.8 1249 0 0 1367.8 1249
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 6.1 2.4 0 0 6.1 2.4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1498 1362.9 0 0 1498 1362.9
Опис Володiння рештою ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.
Термiн використання ОЗ по групам: будiвлi i споруди - 20-50 рокiв, машини та обладнання - вiд 45 рокiв, транспортнi засоби 2-10 рокiв.

Ступiнь зносу основних засобiв – 44,77%.

Сума нарахованого зносу 1105,1 тис.грн.

Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок амортизацiї та придбання нових ОЗ.

У власностi товариства i за його мiсцем розташування знаходяться такi основнi засоби:

диспетчерська,

адмiнбудинок,

ремонтнi майстернi,

складськi примiщення,

транспортнi засоби

машини та обладанання.

Частина основних засобiв передана в оренду, на якi є обмеження на використання.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2018 року складає 2453,80 тис.грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 року складає 2468,0 тис.грн.

Залишкова вартiсть на 31.12.2018 року 1362,9 тис.грн.

Знос на кiнець звiтного перiоду склав 1105,1 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 461.6 359.9
Статутний капітал (тис.грн.) 53.5 53.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 53.5 53.5
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 306,4 тис. грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 306,4 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, вiдповiдає розмiру власного капiталу.

Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:

ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), деЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;

НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;

НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;

НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;

З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;

ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );

ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть).

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал.

Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

Зменшення статутного капiталу не вимагається.