Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 27.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2018
Кворум зборів** 78
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за -аслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства «Про загальнi збори», Про Наглядову раду».
10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Рiшеннями загальних зборiв затвердили звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнали роботу директора задовiльною. Затвердили звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнали роботу Ревiзiйної комiсї задовiльною. Затвердили звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнали роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердили рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. Було прийняте рiшення: прибуток отриманий Товариством направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. Зборами затверджена нова редакцiя Статуту Товариства та Положень «Про загальнi збори», Про Наглядову раду». Змiни до Статуту Товариства пов’язанi з приведенням Статуту до дiючих норм Законiв, а саме Закону України “Про акцiонернi товариства” та внесення до Статуту нових видiв дiяльностi Товариства, якi актуальнi для виробництва на даний час. Внутрiшнi Положення були приведенi до нової редакцiї Статуту та чинного законодавства.Рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв не було прийняте.

Пiд час пiдготовки до зборiв змiни та доповнення до порядку денного не вносилися.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): немає ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): немає ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити):
У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.
ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.
Інше (зазначити): немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні